งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ (Bangsaen Health Festival 2024) โดยเทศบาลเมืองแสนสุข ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และเทศบาลเมืองซากุ มหาวิทยาลัยซากุ

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 24 มกราคม พ.ศ. 2567


        เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยผู้รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมตัวแทนจากองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ (Bangsaen Health Festival 2024)
        ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองแสนสุข ภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เทศบาลเมืองซากุ มหาวิทยาลัยซากุ ประเทศญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan Internation Cooperation Agency : JICA) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2567
        โดยในงานมีกิจกรรมทั้งการแสดงของผู้สูงอายุ การเสวนาจากนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และการจัดนิทรรศการสุขภาพจากองค์กรต่าง ๆ พร้อมทั้งการจำหน่ายอาหารเพื่อสุภาพ