คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 24 มกราคม พ.ศ. 2567


        เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม PJ-301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประธานในพิธี พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีและผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เข้าร่วมในพิธีฯ ในครั้งนี้
        โดยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ประธานคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ และอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารัสนี โพธารส อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชามญชุ์ อินทะพุฒ ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาวรรณ สามารถกิจ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง ดร.ชนัดดา แนบเกษร อาจารย์สาขาวิชาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์