งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ แด่ Prof.Dr.Yoshiko Tsukada เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญากิตติมศักดิ์ พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 24 มกราคม พ.ศ. 2567


        เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ร้านซีซอลท์ บางพระ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        ร่วมแสดงความยินดี แด่ Professor Dr. Yoshiko Tsukada เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญากิตติมศักดิ์ พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา