ต้อนรับผู้อำนวยการ Chersery Home International โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมทีมผู้บริหาร

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ดร.วัชรา ตาบุตรวงษ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี กังใจ ประธานคณะกรรมการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา จันทคีรี ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และกรรมการศูนย์นวัตกรรมฯ พร้อมคณะกรรมการศูนย์นวัตกรรมฯ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับนายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ นายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย และผู้อำนวยการ Chersery Home โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมทีมผู้บริหาร ในการร่วมหารือฯ และสำรวจอาคารอนุรักษ์ เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบกลางวัน คณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป