คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลศิครินทร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ Sikarin Grand Room ชั้น 8 โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธีฯ คุณสมศรี ฤชุตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิครินทร์ กล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดีแก่นิสิตฯ พร้อมคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ปกครอง ในการร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 โดยมีนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเข้ารับประกาศฯ ในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 23 คน