ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ สภาการพยาบาล

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องโถง ชั้น 4 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ประธานคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติด ภาคตะวันออก พร้อมตัวแทนคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรแสดงกตเวทิตาคุณต่อพยาบาลอาวุโสผู้ทำประโยชน์ในวิชาชีพ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ของสภาการพยาบาล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อยที่มาขอขมาลาโทษ และขอพรจากผู้ใหญ่ รวมทั้งเป็นการร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่สืบไป