พิธีมอบเสื้อและของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (4 เดือน)

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ลีลัคนาวีระ ผู้อำนวยการศูนย์การพยาบาลอาชีวอนามัยฯ ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติด ภาคตะวันออก และทีมศูนย์การพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อสร้างสุขวัยทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบเสื้อและของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (4 เดือน) รุ่นที่ 1 เพื่อมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจในการร่วมอบรมฯ หว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา