"พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567"

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดงาน "พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567" ณ บริเวณหน้า Simulation Nursing Skill Center (ศูนย์ฝึกทักษะจำลองเสมือนจริงทางการพยาบาล รศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาต) ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี รศ.เชาว์ มณีวงศ์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา, รศ.ดร. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา , รศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, อดีตผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติมาร่วมงาน และให้คณาจารย์ บุคลากร ของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รดน้ำขอพร และให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน