ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก San Pedro College School of Nursing สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 6 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน ม่วงคุ้ม รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การต่างประเทศและบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร.วัชรา ตาบุตรวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี พร้อมคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Sarah Bernadette Balena Dean of San Pedro College School of Nursing พร้อมคณะผู้บริหารจาก San Pedro College School of Nursing สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในการร่วมหารือทางด้านวิชาการ เพื่อความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป พร้อมร่วมเยี่ยมชม Simulation Nursing Skill Center ศูนย์ฝึกทักษะจำลองเสมือนจริงทางการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด นิยมวิภาต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา