โครงการ NSAT สัญจรเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ และทีมพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมต้อนรับคณาจารย์จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และนิสิตจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ ทั้งหมด 40 สถาบัน โดยมีพิธีเปิดโครงการ NSAT สัญจรเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งจะจัดในวันที่ 7-9 มิ.ย. 67 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และกลุ่มไทยออยล์ จัดโครงการ NSAT สัญจรเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2024 (NSAT-CSR 2024) โดยได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจัดโครงการที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีหลากหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมสันทนาการจากสโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสร้างความบันเทิง และสร้างสันพันธภาพระหว่างนิสิตหลากหลายสถาบันที่มาในโครงการนี้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างนักศึกษาในสถาบันพยาบาลทั่วประเทศไทย กิจกรรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพการเจ็บป่วยฉุกเฉินของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที่ 15 แทนตำแหน่งที่หมดวาระ ในปีการศึกษา 2567