ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการร่วมศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการร่วมศึกษาดูงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ในการร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากรในครั้งนี้ ซึ่งได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงการเรียนการสอน แผนการพัฒนาหลักสูตร และเทคโนโลยีที่สามารถอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน และสนับสนุนการทำงานสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทั้งร่วมเยี่ยมชม Simulation Nursing Skill Center ศูนย์ฝึกทักษะจำลองเสมือนจริงทางการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด นิยมวิภาต และห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา