โครงการ “Happy Study Life @ NU-BUU 2024”

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “Happy Study Life @ NU-BUU 2024” การปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรม Golden City Rayong Hotel จังหวัดระยอง รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำทีมคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับ และร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่พร้อมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมสนุกสนานแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา ได้แก่ กิจกรรมแนะนำคณาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน ม่วงคุ้ม รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การต่างประเทศและบัณฑิตศึกษา กิจกรรมทำความรู้จัก...คณะพยาบาลศาสตร์ผ่านทิศทางการดำเนินงานขององค์กร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ กิจกรรม “สานสัมพันธ์สร้างมิตรชิดใกล้” โดย คุณสุรสิงห์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์ และคุณณัฐวุฒิ ไชยสิทธิ์ กิจกรรมแนะนำการใช้ Microsoft team ในการเรียน โดย คุณพงศกร ช้างผึ้ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานสื่อ โสต ทัศนูปกรณ์ กิจกรรมแนะนำการลงทะเบียนเรียน โดย คุณพรรณนิภา พิพัฒน์ นักวิชาการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) และกิจกรรม “เสวนาชีวิต มหาบัณฑิต BUU” โดย รุ่นพี่ และศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา