Feel like home จากอ้อมกอดครอบครัว สู่รั้วแคแสด

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการปฐมนิเทศนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2567 “Feel like home จากอ้อมกอดครอบครัว สู่รั้วแคแสด” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธีฯ อาจารย์เมธาวี พรตเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานโครงการฯ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อม ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ ตัวแทนจากสถาบันแหล่งฝึกฯ ศิษย์เก่าฯ ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ และทุกชั้นปี ร่วมต้อนรับ พร้อมจัดกิจกรรม “Feel like home จากอ้อมกอดครอบครัว สู่รั้วแคแสด” การปฐมนิเทศนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีกิจกรรมมากมายที่จัดสรรให้แก่นิสิตใหม่ อาทิ การบรรยายจากคณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ การแสดงโดยนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ วิดีโอต้อนรับจากคณาจารย์ และศิษย์เก่า พิธีผูกข้อมือและบายศรีสู่ขวัญ อีกทั้งการบรรยายสุดพิเศษ โดย คุณจตุพล ชมพูนิช ในหัวข้อ "แรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล" และการบรรเลงเพลงดนตรีไทย โดยชมรมดนตรีอังกะลุงผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มาร่วมแสดงเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ในครั้งนี้ด้วย