คณะพยาบาลศาสตร์ผ่านรับรองผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับมอบใบรับรองผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน และช่อดอกไม้จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 904 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพาในการมอบใบรับรองผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน และช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ผ่านการรับรอง ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)