คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพในศตวรรษที่ 21

ผู้ประกาศ : นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

วันที่ : 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (Palliative Care in the 21st Century) ในระหว่างวันที่  27-29  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี  ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000  บาท  ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 11  มิถุนายน พ.ศ. 2561  หลังจากวันที่กำหนด คนละ 4,500  บาท   

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา  ซิ้มเทียม  โทร.038-102893 (วันและเวลาราชการ)

หนังสือเชิญประชุมฯ    รายละเอียดโครงการฯ   ใบสมัคร  แบบฟอร์มการจองห้องพัก