คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง (เพศหญิง) สังกัดศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ผู้สมัครต้องผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ (ภาค ก.) โดยมีหนังสือรับรองผลการสอบจากมหาวิทยาลัย ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาปฐมวัยหรืออนุบาลศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.  มีความรู้ ความสามารถในการดูแลเด็กเล็กก่อนระดับอนุบาล

3.  มีความรู้ ความสามารถในการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาพัฒนาในวัยเด็ก

4.  มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในวัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กวัยเล็ก

 

ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102827 ในวันและเวลาทำการ

 

** ประกาศรับสมัคร **

 

** ใบสมัคร **


Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University