คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา เชื้อหอม
Asst. Prof. Dr. Usa Chuahorm


โทร : 038-102861
email : usa@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Ph.D. (Nursing) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 1 เรื่อง
2557
Factors Related To Eating Behavior Among Pregnant Women in Rangpur Bangladish (ผู้ร่วม)
- Journal จำนวน 9 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการจัดการทางการผดุงครรภ์ในระยะคลอดต่อระยะเวลาที่ 2ของการคลอด ระดับการฉีกขาดของฝีเย็บ และความสุขสบายในผู้คลอดครรภ์แรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานในโรงพยาบาลรัฐบาล เขตภาคเหนือตอนบน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดโดยญาติผู้หญิงต่อความกลัวการคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดในผู้คลอดวัยรุ่นครรภ์แรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาที่ผ่าตัดคลอดแบบฉุกเฉิน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมต่อระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำนม ระยะเวลาการมาของน้ำนมเต็มเต้า และการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อเจตคติและความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานนอกบ้าน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - Factors Related To Eating Behavior Among Pregnant Women in Rangpur Bangladish (ผู้ร่วม)
2550
บทความวิจัย - Fear and Suffering During Childbirth Among Thai Woman (ชื่อแรก) [Scopus]
2547
บทความวิจัย - The landscape of caring for women: A narrative study of midwifery practice (ผู้ร่วม) [Scopus]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ