ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติด ภาคตะวันออก
ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
Prof. Dr.Darawan Thapinta

ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติด ภาคตะวันออก