สาขาวิชาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ศรีโสภา
Asst. Prof. Dr.Pornpan Srisopa

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Head of Psychiatric and Mental Health Nursing Group

คณาจารย์


รองศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
Assoc. Prof. Dr.Pornpat Hengudomsub

โทร : 038-102807
email : pornpat12@yahoo.com, pornpath@buu.ac.th
Profile

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Assoc. Prof. Dr.Jinjutha Chaisena Dallas

โทร : 038-102867
email : jinjuthatawan@gmail.com, jinjutha@buu.ac.th
Profile

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชามญชุ์ อินทะพุฒ
Assoc. Prof. Dr.Pichamon Intaput

โทร : 038-102867
email : mouth.mind@gmail.com, rodjana@buu.ac.th

ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Profile

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ วัฒนสินธุ์
Assoc. Prof. Dr.Duangjai Vatanasin

โทร : 038-102865
email : duangjaivat@yahoo.com, duangjai@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ศรีโสภา
Asst. Prof. Dr.Pornpan Srisopa

โทร : 038-102839
email : pornpan@go.buu.ac.th, pornpan@buu.ac.th

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรณ อาษารัฐ
Asst. Prof.Tanawan Asarath

โทร : 038-102872
email : tanawan07@gmail.com, thanawaa@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวลี สุนทรวิจิตร
Asst. Prof.Sarawalee Suntornvijitr

โทร : 038-102833
email : ssarawalee@gmail.com, sarawalee@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคิณี เดชชัยยศ
Asst. Prof.Pakinee Detchaiyot

โทร : 038-102886
email : pakinee@nurse.buu.ac.th, pakinee@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ ดร.พรพรรณ สุดใจ
Dr.Pornpun Sudjai

โทร : 038-10
email : medicgift@hotmail.com, pornpun.su@buu.ac.th
Profile

อาจารย์รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี
Russunan Jantarapakdee

โทร : 038-102867
email : russunan@gmail.com, russunan.ja@buu.ac.th

ลาศึกษา
Profile

อาจารย์ธิดารัตน์ สีอ่อน
Tidarat Seeon

โทร : 038-102872
email : tidarat.se@buu.ac.th
Profile

รองศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง ดร.ชนัดดา แนบเกษร
Assoc. Prof. Capt. Dr.Chanudda Nabkasorn

โทร : 038-10
email : chanuddan@yahoo.com, chanudda@buu.ac.th
Profile

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University