คณาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคิณี เดชชัยยศ
Asst. Prof. Pakinee Detchaiyot


โทร : 038-102886
email : pakinee@nurse.buu.ac.th, pakinee@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
     - การให้คำปรึกษา
     - การพยาบาลผู้ป่วยฟอกไต

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2566
ผลของโปรแกรมการใช้คู่มือการบำบัดความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อความคิดอัตโนมัติทางลบและภาวะซึมเศร้าของเยาวชนที่ติดสารเสพติดประเภท 1 ในเรือนจำกลางชลบุรี (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2566
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสารเสพติดในภาคตะวันออกของประเทศไทย (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2564
การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดการฟื้นคืนสู่สุขภาวะสำหรับผู้ใช้สารเสพติดในเขตภาคตะวันออก ประเทศไทย (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2560
ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกทางใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 8 เรื่อง
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลิกใช้สารเสพติดของเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดสารเสพติด (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การบ่มเพาะความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด: มุมมองของเยาวชนที่ใช้สารเสพติด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - Effectiveness of a Motivational Enhancement Group Therapy Program on Drug Abstinence Intention Among Thai Amphetamine-Abusing Youths (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความตั้งใจในการเลิกสารเสพติด ในเยาวชนไทยที่ใช้สารเอมเฟตามีน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกทางใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - การแก้ปัญหาทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการมองโลกทางบวกของเยาวชนที่ใช้สารเอมเฟตามีน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลิกสารเสพติดของเยาวชนที่ใช้สารเสพติด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University