สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนันท์ ชีวานนท์
Asst. Prof. Dr.Natchanan Chivanon

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
Head of Pediatrics Nursing Group

คณาจารย์


รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล
Assoc. Prof. Dr.Nujjaree Chaimongkol

โทร : 038-102222
email : nujjaree@buu.ac.th
Profile

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วัชรสินธุ์
Assoc. Prof. Dr.Chintana Wacharasin

โทร : 038-102892
email : chintana@buu.ac.th

ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Profile

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
Assoc. Prof. Dr.Siriyupa Sananreangsak

โทร : 038-102860
email : s_siriyupa@yahoo.com, siriyupa_s@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธีระรังสิกุล
Asst. Prof. Dr.Narumon Teerarungsikul

โทร : 038-102861
email : teerarungsi@hotmail.com , narumon@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ สารพัด
Asst. Prof. Dr.Photjanart Sarapat

โทร : 038-102889
email : photjanart@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนันท์ ชีวานนท์
Asst. Prof. Dr.Natchanan Chivanon

โทร : 038-102889
email : natchananc@gmail.com, natchanan@buu.ac.th

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิตา ขวัญสำราญ
Asst. Prof.Wanita Kwansumran

โทร : 038-102889
email : matetrye@gmail.com, wanita@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชรีกร อังคประสาทชัย
Asst. Prof.Wachareekorn Aungkaprasatchai

โทร : 038-102887
email : wachareekorn@buu.ac.th

ลาศึกษา
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี วงศ์อินจันทร์
Asst. Prof.Sawitree Wonginjun

โทร : 038-102889
email : fafarah_sa@hotmail.com, sawitreew@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ร.อ.หญิง นาตยา แสงใส
Capt. Nattaya Sangsai

โทร : 038-102889
email : nattaya.8035@gmail.com, nattayas@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ชลาลัย เปียงใจ
Chalalai Piengjai

โทร : 038-102881
email : chalalaip@gmail.com, chalalai.pi@buu.ac.th
Profile

อาจารย์กิติรัตน์ สุวรรณรงค์
Gitirut Suwannarong

โทร : 038-10
email : gitirut.su@buu.ac.th
Profile

อาจารย์สุพรรษา ขวัญสมคิด
Supansa Kwansomkid

โทร : 038-10
email : supansa.kwanso@gmail.com,
Profile

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University