กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและการจัดการศึกษา


งานบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี

นางสาวขนิษฐา ชื่นนิยม
Ms.khanittha Chenniyom

โทร : 038-10
email : khanitthac@buu.ac.th
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Profile

นายเอกรินทร์ สามา
Mr.ekkarin sama

โทร : 038-102868
email : ton_ekkarin@hotmail.com, ekkarin.sa@buu.ac.th
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
Profile

งานบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

นางสาวพรรณนิภา พิพัฒน์
Ms.Pannipa Pipat

โทร : 038-10
email : pannipap@buu.ac.th
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
Profile

งานกิจการนิสิต

นายกานต์ชนก ศุภนราพรรค์
Mr.Kanchanok Supanarapan

โทร : 038-102880
email : k.supanarapan@hotmail.com, kanchanok.s@buu.ac.th
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
Profile

งานประชาสัมพันธ์

นายกานต์ชนก ศุภนราพรรค์
Mr.Kanchanok Supanarapan

โทร : 038-102880
email : k.supanarapan@hotmail.com, kanchanok.s@buu.ac.th
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
Profile

งานห้องปฏิบัติการพยาบาล

นางสาวอริยาภัทร์ โอภาสวัฒนศักดิ์
Ms.Aliyapat Opaswattanasak

โทร : 038-10
email : sutisa@buu.ac.th
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
Profile

นางวิมลรัตน์ สถิตย์เสถียร
Mrs.Wimolrat satitsathean

โทร : 038-10
email : , wimolrat.sa@buu.ac.th
ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
Profile

งานสื่อ โสต ทัศนูปกรณ์

นายกิติศักดิ์ กล้าแรง
Mr.Kitisak klarang

โทร : 038-102829
email : kitisak@buu.ac.th
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Profile

นายพงศกร ช้างผึ้ง
Mr.Pongsakorn Changpueng

โทร : 038-102889
email : pongsakorn@buu.ac.th
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Profile

งานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวรุ่งนภา ยศโชติ
Ms.Rungnapa yodchot

โทร : 038-102808
email : rungnapae@buu.ac.th
ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
Profile

งานบริหารการวิจัย

นายนฤมิตร์ รอดโสภา
Mr.Naruemit Rodsopa

โทร : 038-102823
email : naruemit@buu.ac.th
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Profile

งานบริการวิชาการ

นางสาววาสนา ซิ้มเทียม
Ms.Wasana Simtiam

โทร : 038-102886
email : wasanaa@buu.ac.th
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
Profile

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายตฤณ ศิริพงษ์
Mr.Trin Siriphong

โทร : 038-102864
email : trin@nurse.buu.ac.th, trin@buu.ac.th
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Profile

งานฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวเพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง
Ms.Penpitchada Yothinsirithong

โทร : 038-102829
email : penpitchada@nurse.buu.ac.th, penpitchada@buu.ac.th
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Profile

งานวารสารคณะพยาบาลศาสตร์

นายเอกรินทร์ สามา
Mr.ekkarin sama

โทร : 038-102868
email : ton_ekkarin@hotmail.com, ekkarin.sa@buu.ac.th
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
Profile

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University