ศูนย์การพยาบาลอาชีวอนามัยฯ


รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์
Assoc. Prof. Dr.Pornchai Jullamateคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ที่ปรึกษา

คณะทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร กรุงไกรเพชร
Asst. Prof. Dr. Nisakorn Krungkraipetch

โทร : 038-102840
email : nisakorn@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี ลีลัคนาวีระ
Asst. Prof. Dr. Yuwadee Leelukkanaveera

โทร : 038-102855
email : yuwadeel@buu.ac.th
Profile

รองศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง ดร. ชนัดดา แนบเกษร
Assoc. Prof. Capt. Dr. Chanudda Nabkasorn

โทร : 038-102867
email : chanuddan@yahoo.com, chanudda@buu.ac.th
Profile

รองศาสตราจารย์ ดร. ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
Assoc. Prof. Dr. Tatirat Tachasuksri

โทร : 038-102861
email : tatiratp@yahoo.com, tatirat@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร.อ.หญิง ดร. พัทธ์ชนก   วิถีธรรมศักดิ์
Asst. Prof. Capt. Dr. Patchanok Witheethamasak

โทร : 038-102833
email : patchanok@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อริสรา ฤทธิ์งาม
Asst. Prof. Arisara Ritngam

โทร : 038-102844
email : arisara@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธารัตน์ ชำนาญช่าง
Asst. Prof. Sutharat Chamnanchang

โทร : 038-102840
email : sutharat_cham@hotmail.com, sutharat@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ อัจฉริยาพร เดชโยธิน
Achariyaporn Detyotin

โทร : 038-10
email : achariyaporn.de@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ ร.ต.อ. พิษณุ คำนวน
Pol. Capt. Pitsanu Khamnuan

โทร : 038-102840
email : nudundee555@gmail.com, pitsanu.kh@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ จิราภา สิงห์ตัน
Jirapha Singtan

โทร : 038-10
email : jirapha.1578@gmail.com, jirapha.si@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ มาริสา ลาภเพิ่มทรัพย์
Marisa Lappermsub

โทร : 038-10
email : marisa-2541@hotmail.com, marisa.la@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ ชโลธร สุขมา
Chalothon Sukma

โทร : 038-10
email : Jomchalothon@gmail.com, chalothon.su@buu.ac.th
Profile