กลุ่มงานการบริหารและการจัดการทั่วไป


งานบริหารบุคคล

นางประภัสสร พลาบดีวัฒน
Mrs.Prapassorn Plabodewat

โทร : 038-10
email : prapasso@buu.ac.th
ตำแหน่ง บุคลากร
Profile

นางสาวจตุพร วิรานุวัตร
Ms.Jatuporn Viranuvut

โทร : 038-102827
email : jatupornnurse@buu.ac.th
ตำแหน่ง บุคลากร
Profile

งานบริหารพัสดุ

นางสาวจิราพร ศรีหนองเม็ก
Ms.Jiraporn Srinongmake

โทร : 038-102833
email : sunday4no@gmail.com, jiraporns@buu.ac.th
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
Profile

นางสาววริศรา พลจันทร์
Ms.Warissara Polchan

โทร : 038-102879
email : s.sudterak@gmail.com, wrisara.po@buu.ac.th
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Profile

งานบริหารการคลัง

นางวราภรณ์ ทูปิยะ
Mrs.Waraporn Tupiya

โทร : 038-10
email : varaporn@buu.ac.th
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
Profile

นางสาววราภรณ์ ระจิตดำรงค์
Ms.Waraporn Rajitdamrong

โทร : 038-10
email : warapornra@buu.ac.th
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
Profile

งานพัฒนานโยบาย และแผนยุทธศาสตร์

นางประไพ จันทร์เจริญ
Mrs.Prapri Chanchareon

โทร : 038-10
email : prapri@buu.ac.th
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Profile

งานธุรการและสารบรรณ

นางสาวสุภาวิณี วรรณพงษ์
Ms.Supawinee Wannapong

โทร : 038-102845
email : supawinee@buu.ac.th
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Profile

นางพิราภรณ์ ชิ้นเกษร
Mrs.Piraporn Chinkasorn

โทร : 038-102868
email : piraporns@nurse.buu.ac.th, piyaporns@buu.ac.th
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Profile

นางสาวศศิธร วรรัตน์
Ms.Sasithornm Worarat

โทร : 038-10
email : sasithornm@buu.ac.th
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Profile

งานบริหารอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม

นายนิรัช แซมไธสง
Mr.Nirut Samthaisong

โทร : 038-10
email : juan@buu.ac.th
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Profile

นายสัญญา ชื่นชอบ
Mr.Sanya Chuenchob

โทร : 038-102829
email : sanya@buu.ac.th
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
Profile

งานบริหารหอพัก

นางสาวสุภาภรณ์ รูปเล็ก
Ms.Supaporn rubrak

โทร : 038-10
email : supapornn@buu.ac.th
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หอพัก
Profile

งานบริหารยานพาหนะ

นายนิรัช แซมไธสง
Mr.Nirut Samthaisong

โทร : 038-10
email : juan@buu.ac.th
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Profile

นายมนตรี มีมาก
Mr.Montree Meemak

โทร : 038-10
email : montreem@buu.ac.th
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
Profile

นายธวัชชัย เกษแก้ว
Mr.Thawatchai katekaew

โทร : 038-10
email : thawatchai.ka@buu.ac.th
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
Profile

นายชลิต ประยูรศักดิ์
Mr.Chalit Prayoonsak

โทร : 038-102816
email : chalit.pr@buu.ac.th
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
Profile

นายณัฐวุฒิ จาริยะศิลป์
Mr.Nattawut Jariyasin

โทร : 038-10
email : nattawutj@buu.ac.th
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
Profile

นายธวัชชัย รอดสำอางค์
Mr.Thawatchai Rodsamaung

โทร : 038-10
email : thawatchai.ro@buu.ac.th
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
Profile

นายวุฒิภัทร จาริยะศิลป์
Mr.Vuttipat Jariyasil

โทร : 038-10
email : vuttipat.ja@buu.ac.th
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
Profile

งานช่วยอำนวยการผู้บริหาร
งานแม่บ้าน

นางน้ำค้าง ช่วยป้อง
Mrs.Namkang Chauipong

โทร : 038-10
email : , namkang@buu.ac.th
ตำแหน่ง แม่บ้าน
Profile