หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)ชื่อหลักสูตร :

ภาษาไทย: หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2562

ภาษาอังกฤษ: Certificate Program for Practical Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร :

ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ภาษาอังกฤษ : Certificate for Practical Nursing

วัตถุประสงค์ :

ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1) มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านความต้องการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตรายต่างๆ และการฟื้นฟูสภาพภายใต้การควบคุมของ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2) ติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการและอาการแสดงของโรค และความต้องการของผู้ป่วยและ ญาติ ตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์มอบหมาย
3) ช่วยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อมในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้การช่วยเหลือดูแลก่อน ขณะ และหลังการตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล ตลอดจนดูแลและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ช่วยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
5) มีเจตคติที่ดีในการช่วยเหลือดูแลบุคคลในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทีมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

28 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

2 หน่วยกิต

3. รายวิชา

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 หน่วยกิต

100101

การสื่อสารในการให้บริการสุขภาพและการทำงานเป็นทีม
Communication in Health Care Services and Health Care Team

2(2-0-4)

100102

พัฒนาการมนุษย์และความต้องการของมนุษย์
Human Development and Human Needs

2(2-0-4)

100103

ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน
English for Basic Health Care

2(2-0-4)

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ

28 หน่วยกิต

100104

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น
Basic Anatomy and Physiology

2(2-0-4)

100105

สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Health

1(1-0-2)

100106

ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย
Food management system for patients

1 (1-0-2)

100107

จริยธรรม และกฎหมายด้านสุขภาพ
Ethics and Laws in Health

1(1-0-2)

100108

ระบบการทำงานของหน่วยบริการสุขภาพและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล
Health Service Units System and Maintenance of Medical and Nursing Equipment

2(2-0-4)

100109

การช่วยเหลือดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้น
Basic Mental Health Care

1(1-0-2)

100110

การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลขั้นพื้นฐาน
Basic Personal Health Care

3(2-3-5)

100111

การช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้ป่วยเด็กขั้นพื้นฐาน
Basic Pediatric Health Care

2(2-0-4)

100112

การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
Basic Personal Health Care at Home and in the Community

2(2-0-4)

100113

การช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้ป่วยผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน
Basic Health Care for Adults

2(2-0-4)

100114

การช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้ป่วยผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน
Basic Health Care for Older Adults

1(1-0-2)

100115

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลขั้นพื้นฐาน
Basic Personal Health Care Practice

3(0-12-3)

100116

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพเด็กขั้นพื้นฐาน
Basic Health Care Practice for Children

2(0-8-2)

100117

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชนขั้นพื้นฐาน
Basic Health Care Practice at Home or in Community Setting

2(0-8-2)

100118

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน
Basic Health Care Practice for Adults and Older Adults

3(0-12-3)

3.2 หมวดวิชาเลือก

2 หน่วยกิต

100119

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล
Basic Health Care Practice in Hospital Setting

2 (0-8-2)

100120

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน
Basic Health Care Practice in Community Setting

2(0-8-2)

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada