ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก


นางนฤมล เกตุมาโร
Mrs.naruemon ketmaro

โทร : 038-102871
email : naruemonk@buu.ac.th
Profile

นางสุดารัตน์ ทองมโนกูร
Mrs.Sudarat Thongmanokun

โทร : 038-10
email : sudarat.th@buu.ac.th
Profile

นางมณีรัตน์ ประสิทธิบุญ
Mrs.Maneerat Prasittiboon

โทร : 038-10
email : maneeratp@buu.ac.th
Profile

นางวรลักษณ์ เกษแก้ว
Mrs.Woraluk Ketkaew

โทร : 038-10
email : woraluk.ke@buu.ac.th
Profile

นางสาวรสริน พาแพง
Ms.Rodsarin Phapheaeng

โทร : 038-102870
email : rodsarin@buu.ac.th
Profile

นางสาวลินจง ดวงศรี
Ms.Linchong Duongsri

โทร : 038-10
email : , linjong.du@buu.ac.th
Profile

นางสาวสุภัสสรา ทองดี
Ms.Supassra Thongdi

โทร : 038-10
email : supassra.th@buu.ac.th
Profile

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University