ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์
Assoc. Prof. Dr.Pornchai Jullamate

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์
Assoc. Prof. Dr.Pornchai Jullamate

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง
Assoc. Prof. Dr.Wannarat Lawang

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์ ดร.วัชรา ตาบุตรวงศ์
Dr.Watchara Tabootwong

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี

อาจารย์ ดร.ตระกูลวงศ์ ฦๅชา
Dr.Trakulwong Luecha

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน ม่วงคุ้ม
Asst. Prof. Dr.Saifone Moungkum

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การต่างประเทศและบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พิบูลย์
Asst. Prof. Dr.Kanchana Piboon

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริสรา ฤทธิ์งาม
Asst. Prof.Arisara Ritngam

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี

อาจารย์เมธาวี พรตเจริญ
Methawee Protcharoen

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
Assoc. Prof. Dr.Chanandchidadussadee Toonsiri

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ