ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์
Assoc. Prof. Dr.Pornchai Jullamateคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง
Assoc. Prof. Dr.Wannarat Lawang

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์ ดร.วัชรา ตาบุตรวงศ์
Dr.Watchara Tabootwong

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี

อาจารย์ ดร.ตระกูลวงศ์ ฦๅชา
Dr.Trakulwong Luecha

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมการศึกษา

อาจารย์จตุรดา จริยารัตนกูล เนียมเทศ
Jaturada Jariyarattanakul Niemtest

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการจัดการองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน ม่วงคุ้ม
Asst. Prof. Dr.Saifone Moungkum

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การต่างประเทศและบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษา กันบัวลา
Asst. Prof.Warisa Kanbuala

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พิบูลย์
Asst. Prof. Dr.Kanchana Piboon

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์หฤษฎ์ เซี่ยงหว็อง
Harit Sianghwong

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
Assoc. Prof. Dr.Chanandchidadussadee Toonsiri

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University