คณาจารย์/บุคลากร


อาจารย์ ธิดารัตน์ สีอ่อน
Tidarat Seeon


โทร : 038-102872
email : tidarat.se@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยนครพนม
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
 
ผลงานวิจัย
- Journal จำนวน 1 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของญาติผู้ดูแลผู้ที่ติดสุรา (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ