คณาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สราวลี สุนทรวิจิตร
Asst. Prof. Sarawalee Suntornvijitr


โทร : 038-102833
email : ssarawalee@gmail.com, sarawalee@buu.ac.th

การศึกษา :
- ป.พย (ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
     - ภาวะซึมเศร้า
     - การให้คำปรึกษา

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2566
ผลของโปรแกรมการใช้คู่มือการบำบัดความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อความคิดอัตโนมัติทางลบและภาวะซึมเศร้าของเยาวชนที่ติดสารเสพติดประเภท 1 ในเรือนจำกลางชลบุรี (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2560
ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 1 เรื่อง
2565
บทความวิจัย - Factors Related to Empathy of Nursing Students in Eastern Region, Thailand (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
2560
บทความวิชาการ - ดนตรีบำบัด: การบำบัดทางเลือกสำหรับบุคคลทีมีภาวะซึมเศร้า ()
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University