คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ สุดใจ
Asst. Prof. Dr. Pornpun Sudjai


โทร : 038-10
email : medicgift@hotmail.com, pornpun.su@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Nursing Science) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2566
ประสิทธิผลของแอปพลิเคชัน “รู้เท่าทันความเครียด” ต่อการส่งเสริมการคิดเชิงบวกและลดความเครียดในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงโดยใช้แนวคิดการบำบัดด้วยการยอมรับและพันธะสัญญาเป็นฐาน (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2566
การศึกษาแบบผสมผสานเพื่ออธิบายพฤติกรรมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ในกลุ่มนักศึกษาอาชีวะในเขตภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
ผลของการใช้งานแอพพลิเคชั่น “กินยากันนะ” ผ่านทางสมาร์ทโฟนต่อความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยจิตเภท: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 5 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - Effectiveness of an Innovative Nursing Approach Through a Smartphone Application in Promoting Medication Adherence Among Patients with Schizophrenia (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2567
บทความวิจัย - Promoting Positive Thinking and Reducing Perceived Stress Using the Be Aware of Stress Smartphone Application among At-risk Adolescents: A Quasi-experimental Study (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องก้นโรคโควิด-19 ของวัยแรงงานช่วงสถานการณ์การระบาดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยบูรพา (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - การศึกษาความเป็นไปได้ของแอปพลิเคชัน “กินยากันนะ” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยจิตเภท (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การศึกษาความเป็นไปได้ของโปรแกรมการส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยาโดยบุรณาการการเสริมสร้างแรงจงใจร่วมกับการสนับสนุนในครอบครัวสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิดเภท (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ