คณาจารย์


อาจารย์ ดร. พรพรรณ สุดใจ
Dr. Pornpun Sudjai


โทร : 038-10
email : medicgift@hotmail.com, pornpun.su@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Nursing Science) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2566
ประสิทธิผลของแอปพลิเคชัน “รู้เท่าทันความเครียด” ต่อการส่งเสริมการคิดเชิงบวกและลดความเครียดในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงโดยใช้แนวคิดการบำบัดด้วยการยอมรับและพันธะสัญญาเป็นฐาน (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2566
การศึกษาแบบผสมผสานเพื่ออธิบายพฤติกรรมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ในกลุ่มนักศึกษาอาชีวะในเขตภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
ผลของการใช้งานแอพพลิเคชั่น “กินยากันนะ” ผ่านทางสมาร์ทโฟนต่อความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยจิตเภท: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 2 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - Factors Influencing Health Behaviors for COVID-19 Prevention among Work-Force Age Individuals during Pandemic Situation in Eastern Economic Corridor and Burapha University Service Area (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - Feasibility of the Motivational Interview based Adherence Therapy (MIAT) with Family Support Program to Promote Medication Adherence for Persons with Schizophrenia (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University