คณาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี
Asst. Prof. Russunan Jantarapakdee


โทร : 038-102867
email : russunan@gmail.com, russunan.ja@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
- พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
     - การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2565
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนออนไลน์ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2563
ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนิสิตพยาบาล (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 1 เรื่อง
2560
การเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า (ชื่อหลัก)
- Journal จำนวน 4 เรื่อง
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาล (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University