กลุ่มงานการบริหารและการจัดการทั่วไป


งานบริหารบุคคล

นางประภัสสร พลาบดีวัฒน
Mrs.Prapassorn Plabodewat

นางสาวจตุพร วิรานุวัตร
Ms.Jatuporn Viranuvut

งานบริหารพัสดุ

นางสาวจิราพร ศรีหนองเม็ก
Ms.Jiraporn Srinongmake

นางสาววริศรา พลจันทร์
Ms.Warissara Polchan

งานบริหารการคลัง

นางวราภรณ์ ทูปิยะ
Mrs.Waraporn Tupiya

นางสาววราภรณ์ ระจิตดำรงค์
Ms.Waraporn Rajitdamrong

งานพัฒนานโยบาย และแผนยุทธศาสตร์

นางประไพ จันทร์เจริญ
Mrs.Prapri Chanchareon

งานธุรการและสารบรรณ

นายเอกรินทร์ สามา
Mr.ekkarin sama

นางพิราภรณ์ ชิ้นเกษร
Mrs.Piraporn Chinkasorn

นางอำไพ ผ่องใส
Mrs.Ampai Pongsai

นางสาวศศิธร วรรัตน์
Ms.Sasithornm Worarat

นางสาวสุภาวิณี วรรณพงษ์
Ms.Supawinee Wannapong

งานบริหารอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม

นายนิรัช แซมไธสง
Mr.Nirut Samthaisong

นายสัญญา ชื่นชอบ
Mr.Sanya Chuenchob

งานบริหารหอพัก

นางสุภาภรณ์ รูปเล็ก
Mrs.Supaporn rubrak

งานบริหารยานพาหนะ

นายวิโรจน์ วงษ์เสถียร
Mr.Virot Wongsatien

นายชัยรัตน์ สงวนณรงค์ชัย
Mr.Chairat Sahnguannarongchai

นายสำเริง วงษ์เสถียร
Mr.samraeng Wongsathian

นายอำนวย อ่องน้อย
Mr.amnoy Ongnoi

นายมนตรี มีมาก
Mr.Montree Meemak

นายธวัชชัย เกษแก้ว
Mr.Thawatchai katekaew

นายชลิต ประยูรศักดิ์
Mr.Chalit Prayoonsak

งานช่วยอำนวยการผู้บริหาร

นางสาวชาลินี เย็นดี
Ms.Chalinee yendee

แม่บ้าน

นางน้ำค้าง ช่วยป้อง
Mrs.Namkang Chauipong

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada