หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

          ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อปริญญาภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

          ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science (Gerontological Nursing)

          อักษรย่อภาษาไทย: พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

          อักษรย่อภาษาอังกฤษ: M.N.S. (Gerontological Nursing)

ปรัชญาการศึกษา

          เตรียมพยาบาลวิชาชีพให้เป็นผู้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ให้การพยาบาลแบบเป็นองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ มีความมุ่งมั่นให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

          1. มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          2. มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ชี้นำความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม และมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาลผู้สูงอายุ

          3. มีความรอบรู้ในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

          4. มีความรับผิดชอบในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม

          5. มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการ และสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

          6. มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าปัญหาทางวิชาการ การวิจัย และการใช้ผลงานวิจัยเพื่อบูรณาการในการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

          7. มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล ที่ซับซ้อนในสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

          8. มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกับทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ

          9. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี ดิจิทอล และสารสนเทศในการคัดกรองข้อมูลและสถิติเพื่อนำมาใช้ศึกษาค้นคว้า สรุป และเสนอแนะแก้ปัญหาต่างๆ ด้านสุขภาพ และการพยาบาลผู้สูงอายุ
รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

          - วัน-เวลาราชการปกติ

          - นอกวัน-เวลาราชการ

หลักสูตร

          1. จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

          2. โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

                    หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

                    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

                    วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

          3. รายวิชา

             หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

             3.1 วิชาแกน 9 หน่วยกิต

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Theory and Concepts

2(2-0-4)

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ 1
Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

             3.2 วิชาเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต

10550161

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง
Pathophysiology and pharmacology for Advanced Gerontological Nursing

2(2-0-4)

10550261

การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
Advanced Gerontological Nursing 1

2(2-0-4)

10550361

การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
Advanced Gerontological Nursing 2

2(2-0-4)

10550461

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
Practicum in Advanced Gerontological Nursing 1

3(0-9-3)

10560561

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
Practicum in Advanced Gerontological Nursing 2

3 (0-9-3)

             หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

10563561

การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
Mental Health Promotion in the elderly

3(3-0-6)

10563661

สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ
Research Seminar in Gerontological Nursing

3(3-0-6)

11160360

แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
Role Development in the Advanced Practice Nursing

3(3-0-6)

11160460

หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science

3(3-0-6)

             วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต

10569961

วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)
วัน-เวลาการเรียน
          แบบเต็มเวลา เรียนวันและเวลาราชการปกติ (เป็นบางวัน)
          แบบไม่เต็มเวลา เรียนวันและนอกเวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และ เรียนวันและเวลาราชการปกติ (เป็นบางวัน กรณีรายวิชาปฏิบัติ)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษา
           1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
          2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50
          3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย)
แบบเต็มเวลา 132,000 บาท แบ่งชำระ 4 งวด แบ่งชำระเป็น
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 1 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 2 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 3 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 4 33,000 บาท
แบบไม่เต็มเวลา 165,000 บาท แบ่งชำระ 6 งวด แบ่งชำระเป็น
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 1 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 2 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 3 16,500 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 4 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 5 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 6 16,500 บาท


          แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Concepts and Theories

2(2-0-4)

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10550161

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง
Pathophysiology and pharmacology for Advanced Gerontological Nursing

2(2-0-4)

10550261

การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
Advanced Gerontological Nursing 1

2(2-0-4)

จำนวนหน่วยกิตรวม

8

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

10550361

การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
Advanced Advanced Gerontological Nursing 2

2(2-0-4)

10550461

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
Practicum in Advanced Gerontological Nursing 1

3(0-9-3)

จำนวนหน่วยกิตรวม

10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10560561

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
Practicum in Advanced Gerontological Nursing 2

3 (0-9-3)

XXXXX

วิชาเลือก

3(3-0-6)

10569961

วิทยานิพนธ์
Thesis

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10569961

วิทยานิพนธ์

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

6


ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes: PLO)

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.1 สามารถให้เหตุผลและตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
1.2 สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมและข้อโต้แย้งโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น
1.3 มีจริยธรรมในการทำวิจัยและงานวิชาการ
1.4 เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาล
1.5 ชี้นำความถูกต้อง หยิบยกปัญหาจริยธรรมเพื่อให้เกิดการแก้ไข และสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม
1.6 สามารถปกป้องสิทธิของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการสุขภาพ

2. ด้านความรู้

2.1 มีความรอบรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาล และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติทางการพยาบาล
2.2 มีความรู้ทางวิทยาการที่ทันสมัยในการพยาบาลผู้สูงอายุที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง
2.3 มีความรู้ในการวิจัย และการใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาล ตลอดถึงผลกระทบต่อการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
2.4 สามารถประยุกต์ความรู้ในเรื่องต่างวัฒนธรรมในการให้การพยาบาลผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ

3. ด้านทักษะทางปัญญา

3.1 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ผลงานวิจัย และข้อมูลป้อนกลับ เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
3.2 สามารถบูรณาการความรู้จากทฤษฎีทางการพยาบาล ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้การพยาบาลแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
3.3 สามารถคัดกรองสาระความรู้เพื่อการสอน หรือจัดให้มีการเรียนรู้ หรือให้คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงครอบครัว ญาติผู้ดูแล บุคลากรทางการพยาบาล ผู้ร่วมทีมสุขภาพอื่นๆ และ ประชาชนทั่วไป

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 มีความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพเชิงบำบัดโดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการทั้ง ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อบรรลุผลลัพท์ที่คาดหวัง
4.2 มีความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งวิชาชีพและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
4.4 แสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่ม
4.5 ประสานงานและร่วมทำงานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติเพื่อนำมาใช้ ศึกษาค้นคว้า สรุปและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านสุขภาพและการพยาบาลผู้สูงอายุ
5.2 สามารถสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการศึกษาด้วยตนเอง สื่อสารข้อมูล สารสนเทศและผลการศึกษาค้นคว้าต่อนักวิชาการ และสาธารณชน โดยผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่มีมาตรฐาน


สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านทาง Online ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102700 ต่อ 705, 707
เว็บไซต์ http://grd.buu.ac.th/wordpress/
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102836, 038-102875 Fax. 038-393476
เว็บไซต์ http://www.nurse.buu.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/gradnursebuu

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University