หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)Master of Nursing Science

          

Name of Curriculum :

Master of Nursing Science (International Program)

Name of Degree

Full name: Master of Nursing Science

Abbreviation: M.N.S.

Philosophy

    The Faculty of Nursing believes that graduate education of nursing science would provide the opportunity for advanced nursing study in the preparation of nursing experts on specialty clinical areas, nursing investigators, nursing leaders and change agent in development of the nursing profession. In graduate education, competencies of inquiry, critical thinking, communication and interdisciplinary collaboration, nursing therapeutics, cultural and ethics competency should be developed. Teaching and learning methods should emphasize on self directed learning, life-long learning, inquiry relevant to practice and education as well as administration, critical thinking development, experiences in formulating nursing therapeutics, testing of nursing knowledge and related fields to advance nursing science, and team works. Students should be encouraged to create their learning methods to meet their own objectives and fulfill their initiatives, improve communication and advanced technology use skills, and network with international colleagues.

Objectives of the Curriculum

Upon completion of the Master of Nursing Science Program (Internatinal Program), the graduates will be able to:

1. Acquire advanced knowledge and skills in nursing science and other related science involved nursing practice.

2. Integrate knowledge of nursing science and other related fields, and scientific evidence as a basis for advanced nursing practice to improve the quality of nursing care.

3. Provide nursing care with expertise, moral, ethics, and cultural sentitive care.

4. Conduct research and utilize research results to improve nursing practice or solve problems in health care.

5. Serve as a changing agent in nursing practice, be responsible in the pursuit of self- improvement and assume accountability for the ongoing acquisition of knowledge and skills in the profession.

6. Communicate and work collaboratively in the interdisciplinary health care team including devlope a networking nationally and internationally.

Master of Nursing Science Programs

The faculty of Nursing offers 7 clinical path ways

1. Community Nursing

2. Gerontological Nursing

3. Maternity Nursing and Midwifery

4. Psychiatric and Mental Health Nursing

5. Adult Nursing

6. Pediatric Nursing

7. Nursing Administration

Language of Instruction

English Language

Admissions

This program admits both Thai and international students who possess qualificaitons as specified in the curriculum.

Degree to be awarded to graduates

The awarded degree is Master of Nursing Science.

Professional careers in which graduates can practice

1 An instructor in a nursing school

2 Practice as a professional nurse/midwife

3 Researcher/academic staff in nursing/health science

4 Manager in nursing/health care organization

5 Independent/private practice in health care services

Qualifications of the Intakes

1. In accordance with university qualifications on graduate education.

2. Hold a bachelor's degree in nursing or equivalent and have a professional license in Nursing and midwifery. For non-Thai national, the applicants must completed the Bachelor's degree in nursing or equivalent as well as holding nursing profession license which was approved by professional nursing council or the responsible organization or certified by the Nursing Regulatory Authority in the applicant's country.

3. Possess nurse experience at least one year until the date of application.

4. The results of English proficiency test with a minimum 500 on TOEFL or IELTS score of at least 5.5 or equivalent in other forms and approved by Burapha University.

5. In the case that the qualification is not in accordance with 2.2.1 to 2.2.4, admission is at the discretion of the curriculum board.

Education Management System

- Classroom System

- Internet Conferencing System

Criteria for Graduating According the Curriculum

- Completed all courses stated in the curriculum

- Obtain a GPA of at least 3.0 (From scale of 4)

- Present a thesis and pass the oral examination; the oral thesis examination must be considered an “open” session

- Publish the thesis in a journal or publication with the standard set by the university or present the thesis at a national conference which has a peer-review system and issue a proceeding which publishes the full paper.

- Obtain English language proficiency based upon a passing score in accordance with Burapha University’s regulation

 

Tuition and Service Fees

1. Tuition and service for international students
      - 82,500 Baht x 4 regular semesters

Amount 330,000 (Thai Baht)

2. University charge for international students
      - 20,000 Baht x 4 regular semesters

Amount 80,000 (Thai Baht)

 

Total 410,000 (Thai Baht)

 

Total payment per each semester

Semester 1 = 102,500 Baht

Semester 2 = 102,500 Baht

Semester 3 = 102,500 Baht

Semester 4 = 102,500 Baht

 

Other fees

1. Student registration fee

Amount 2,000 (Thai Baht)

2. Degree certificate fee

Amount 2,200 (Thai Baht)

 

Total 414,200 (Thai Baht)

 

Remark

• The payment of the tuition and service fees must be in Thai Baht.

• The payment will be varied based on the exchange rate.

• Students need to prepare extra money for conducting their master thesis.

• Students who are unable to complete the degree program within 2 years
(4 regular semesters) are required to pay the additional fees to maintain their status (Approximately 6,000 Thai Baht).

 

Other payment

• Dormitory fee is about 2,500 - 8,000 Baht; the cost depends on: type of the room, how far from University/how many persons stay in each room.


CURRICULUM

Number of credit requirements

          Plan A type A 2 not less than 36 credits

Curriculum Structure

Plan A type A 2

          Required Courses 21 credits
          Elective Coures not less than 3 credits
          Thesis 12 credits

Courses

Plan A type A 2

Required Course

21

credits

1. Core Courses

9

credits

10750160

Nursing Theories and Concepts

2(2-0-4)

10750260

Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10750360

Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

 

2. Specialty Courses

12

credits

11150160

Integrated Health Sciences in Nursing*

2(2-0-4)

(*For student who study in Nursing Administration enroll course 11154360 instead)

 

Students enroll 4 more courses from a specialty selected pathways

10

credits

Courses for Community Nursing Pathway

11151160

Advanced Community Nursing I

2(2-0-4)

11151260

Advanced Community Nursing II

2(2-0-4)

11151360

Advanced Community Nursing Practicum I

3(0-9-3)

11161460

Advanced Community Nursing Practicum II

3(0-9-3)

 

Courses for Maternity Nursing and Midwifery Pathway

11152160

Advanced Maternity Nursing and Midwifery I

2(2-0-4)

11152260

Advanced Maternity Nursing and Midwifery II

2(2-0-4)

11152360

Advanced Maternity Nursing and Midwifery Practicum I

3(0-9-3)

11162460

Advanced Maternity Nursing and Midwifery Practicum II

3(0-9-3)

 

Courses for Adult Nursing Pathway

11153160

Advanced Adult Nursing I

2(2-0-4)

11153260

Advanced Adult Nursing II

2(2-0-4)

11153360

Advanced Adult Nursing Practicum I

3(0-9-3)

11163460

Advanced Adult Nursing Practicum II

3(0-9-3)

 

Courses for Gerontological Nursing Pathway

11155160

Advanced Gerontological Nursing I

2(2-0-4)

11155260

Advanced Gerontological Nursing II

2(2-0-4)

11155360

Advanced Gerontological Nursing Practicum I

3(0-9-3)

11165460

Advanced Gerontological Nursing Practicum II

3(0-9-3)

 

Courses for Psychiatric & Mental Health Nursing Pathway

11156160

Advanced Psychiatric & Mental Health Nursing I

2(2-0-4)

11156260

Advanced Psychiatric & Mental Health Nursing II

2(2-0-4)

11156360

Advanced Psychiatric & Mental Health Nursing Practicum I

3(0-9-3)

11166460

Advanced Psychiatric & Mental Health Nursing Practicum II

3(0-9-3)

 

Courses for Pediatric Nursing Pathway

11157160

Advanced Pediatric Nursing I

2(2-0-4)

11157260

Advanced Pediatric Nursing II

2(2-0-4)

11157360

Advanced Pediatric Nursing Practicum I

3(0-9-3)

11167460

Advanced Pediatric Nursing Practicum II

3(0-9-3)

 

Courses for Nursing Administration Pathway

11154160

Human Resource Management in Nursing Organization

2(2-0-4)

11154260

Health Service Management in Health Care Organization

2(2-0-4)

11154360

Leadership and Management in Nursing Organization

2(2-0-4)

11154460

Nursing Administration Practicum

3(0-9-0)

11164560

Health Care Quality Management Practicum

3(0-9-3)

 

Elective course*

not less than

3

credits

11160360

Concept and Role of Advanced Nursing Practice

3(3-0-6)

11160460

Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science

3(3-0-6)

11160560

Family and Illness

3(3-0-6)

11160660

Health Behavior and Heath Promotion and Prevention

3(3-0-6)

* Students can select the other courses at the graduate level which offered in Burapha University or other institutions under the approval of the committee of the program.

 

Thesis

12

credits

11169960

Thesis

12(0-0-36)

 

 

Study Plan

The study plan of the Master’s Degree in Nursing Science (International Program) curriculum is as follows:

First Year: First Semester

Category

Course code and tiltle

Credit

Core course

10750160

Nursing Theories and Concepts

2(2-0-4)

10750260

Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

Specialty course

11150160

Integrated Health Sciences and Nursing
(For student who study in Nursing Administration Pathway, substitute the course 11150160 with the course 11154360 Leadership and Management in Nursing Organization 2(2-0-4))

2(2-0-4)

1115xxxx

Theory course number 1 from a selected pathway

2(2-0-4)

Total

8

 

First Year: Second Semester

Category

Course code and tiltle

Credit

Core course

10750360

Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

Specialty course

1115xxxx

Theory course number 2 from a selected pathway

2(2-0-4)

1115xxxx

Practical course number 1 from a selected pathway

3(0-9-0)

Total

10

 

Second Year: First Semester

Category

Course code and tiltle

Credit

Specialty course

1116xxxx

Practical course number 2 from a selected pathway

3(0-9-3)

Elective course

111xxxxx

Elective course

3(3-0-6)

Thesis

11169960

Thesis

6(0-0-18)

Total

12

 

Second Year: Second Semester

Category

Course code and tiltle

Credit

Thesis

11169960

Thesis

6(0-0-18)

Total

6


ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes: PLO)

PLO1 แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมการปฏิบัติการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย และจริยธรรมเชิงวิชาการ

1.1 ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ และพิทักษ์สิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ
1.2 วิเคราะห์และตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพในการดูแลสุขภาพ
1.3 ให้คำปรึกษาและชี้แนะทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

PLO2 การปฏิบัติการพยาบาลสำหรับปัญหาและความต้องการสุขภาพที่ซับซ้อนแบบองค์รวม โดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ เน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์ ภายใต้กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.1 วิเคราะห์ศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา
2.2 ประเมินภาวะสุขภาพและออกแบบการดูแลสุขภาพที่ซับซ้อนแบบองค์รวม รวมถึงการประยุกต์หลักการด้านคุณภาพและความปลอดภัยมาใช้ในการดูแลสุขภาพ
2.3 ปฏิบัติการพยาบาลโดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการที่มีปัญหาซับซ้อน เน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์ และมีความไวต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ
2.4 ประเมินผลลัพท์ทางการพยาบาลด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

PLO3 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล และการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

3.1 สามารถคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3.2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตามผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนการใช้สถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
3.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้วยการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพิ์ในวารสารระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

PLO4 มีภาวะผู้นำ ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเฉพาะสาขาและวิชาชีพการพยาบาล

4.1 แสดงภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาล
4.2 มีความไวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งวิชาชีพและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง

PLO5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในการสื่อสารทางสุขภาพ การพยาบาล การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

5.1 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล
5.2 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อการติดตามเฝ้าระวังและการจัดการกับความเสี่ยง
5.3 สามารถติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย/ ผู้รับบริการ/ ทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University