การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ หลักสูตรต่อยอดสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 1 

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรม

การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ หลักสูตรต่อยอดสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 1 

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 66

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 เมษายน 2566

ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท

ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

(การรักษาโรคเบื้องต้น)

เข้าอบรมเพิ่มเติมการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ จำนวน 2 วิชา:

1) การจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3 หน่วยกิต

2) ปฏิบัติการจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2 หน่วยกิต

เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมฯ ท่านจะได้รับ

1) ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

2) สามาถสะสมหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (สาขาเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ)

3) หลักสูตรนี้ได้รับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) จากสภาการพยาบาล

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdnh.../viewform

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/.../1c0-gN9...

หนังสือเชิญ

http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2023-03-203092.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

คุณวาสนา ซิ้มเทียม งานบริการการศึกษา โทร 038-102886

(วันและเวลาราชการ)