คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรณ อาษารัฐ
Asst. Prof. Tanawan Asarath


โทร : 038-102872
email : tanawan07@gmail.com, thanawaa@buu.ac.th

การศึกษา :
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (พยาบาลและผดุงครรภ์)
- (ประกาศนียบัตรพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
     - การใช้กลุ่มบำบัดรูปแบบต่างๆ ในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพต่างๆ
     - การพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจิตสังคมในชุมชน
     - การใช้กิจกรรมสร้างสรรและภูมิปัญญาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Aging

โครงการวิจัย
ปี 2565
ภาวะสุขภาพจิตและการทำหน้าที่ของครอบครัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการดูแลแบบ Home Isolation โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2565
การพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านอาชีวอนามัยเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในยุคความปกติถัดไป (ผู้ร่วมโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Journal จำนวน 2 เรื่อง
2562
บทความวิจัย - Making it better: Experiences of Thai caregivers in managing psychotic symptoms of persons with schizophrenia (ผู้ร่วม) [Scopus]
2561
บทความวิจัย - ผู้ดูแลไทย: การแสวงหาการช่วยเหลือญาติที่เป็นโรคจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ