คณาจารย์/บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร. จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Assoc. Prof. Dr. Jinjutha Chaisena Dallas


โทร : 038-102867
email : jinjuthatawan@gmail.com, jinjutha@buu.ac.th

การศึกษา :
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การดูแลผู้ติดสารเสพติด
     - การให้คำปรึกษา
     - การนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายความเครียด
     - การส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคคลวัยต่าง ๆ
     - การพัฒนาบุคลิกภาพ

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2566
การพัฒนาเครือข่ายผู้นำในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก: บูรณาการองค์ความรู้จากฐานข้อมูลภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น และ นวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเกื้อกูลบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
ผลของโปรแกรมการใช้คู่มือการบำบัดความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อความคิดอัตโนมัติทางลบและภาวะซึมเศร้าของเยาวชนที่ติดสารเสพติดประเภท 1 ในเรือนจำกลางชลบุรี (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
การพัฒนาโปรแกรมการบ่มเพาะความยืดหยุ่นทางจิตใจ และเป้าหมายในชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดด้วยกระบวนการบำบัดผสมผสานการยอมรับและสร้างพันธะสัญญาและศิลปะการแสดงในเยาวชนในเขตภาคตะวันออก: การวิจัยแบบผสมผสาน (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
นวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเกื้อกูลบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาสุขภาพผู้สูงอายุ (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2564
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2563
สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ในประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2562
ประสิทธิผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบการยอมรับและสร้างพันธะสัญญาต่อเยาวชนที่ใช้สารเสพติด (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2561
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นของนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคตะวันออก ประเทศไทย (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2561
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2559
ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการมองโลกทางบวกและความตั้งใจในการเลิกยาเสพติดของเยาวชนที่ใช้สารเอมเฟตามีน (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2556
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Journal จำนวน 50 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - Resilience and Influencing Factors Among Youths Undergoing Substance Abuse Treatment in Thailand: A Cross-Sectional Study (ชื่อหลัก) [SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องก้นโรคโควิด-19 ของวัยแรงงานช่วงสถานการณ์การระบาดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - การรับรู้ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิต ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในพื้นที่เหตุการณ์รุนแรง จังหวัดปัตตานี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความส้มพันธ์กับการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นของนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคตะวันออก ประเทศไทย (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - ขุมปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุยุคใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - Factors Predicting Self-stigma among Youths Receiving Substance Abuse Treatment (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2564
บทความวิจัย - พฤติกรรมการรังแกผู้อื่่นและการตกเป็นเหยื่่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของนิสิตพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบสอบถามการยึดติดทางความคิด (ฉบับภาษาไทย) (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับลักษณะทางจริยธรรมของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การพัฒนารูปแบบการประเมินภาวะสุขภาพตามวัฒนธรรมของผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การส่งเสริมกระบวนการเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด ในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด: ประสบการณ์นักศึกษาพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลิกใช้สารเสพติดของเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดสารเสพติด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การบ่มเพาะความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด: มุมมองของเยาวชนที่ใช้สารเสพติด (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - อิทธิพลของปัจจัยคัดรรต่อความยืดหยุ่นในชีวิตของเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดสารเสพติด (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความผาสุกทางใจของผู้ดูแลเด็กออทิสติกในภาคตะวันออกของประเทศไทย (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซ้ำ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจงใจต่อความตั้งใจในการเลิกสารเสพติดในเยาวชนไทยที่ใช้สารเอมเฟตามีน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาหลังคลอดครั้งแรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความตั้งใจในการเลิกสารเสพติด ในเยาวชนไทยที่ใช้สารเอมเฟตามีน (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของศิลปะบำบัดแบบกลุ่มต่อความแข็งแกร่งในชีวิตของเยาวชนผู้เสพสารเสพติด (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทํานายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของกลุ่มบําบัดด้วยศิลปะต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพื้นที่แนวทุ่นระเบิดในจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - แนวทางการประเมินสภาวะสุขภาพตามมิติทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม มุมมองของผู้เชี่ยวชาญ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยปกป้องกับพลังสุขภาพจิตในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดด้วยงานศิลปะต่อความผาสุกของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และมีภาวะซึมเศร้า (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจ ต่อความตั้งใจในการหยุดดื่ม และพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ดื่มชายแบบเสี่ยง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยปกป้องที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - เกณฑ์และตัวชี้วัดความสำเร็จการบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการมองโลกทางบวกของเยาวชนที่ใช้สารเอมเฟตามีน (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนอาชีวศึกษา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ศิลปกรรมบําบัดแบบกลุ่มต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - แนวทางการประเมินสภาวะสุขภาพตามมิติทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม มุมมองของผู้เชี่ยวชาญ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการบำบัดรายบุคคลทางความคิดและพฤติกรรมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไป (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดที่เน้นการหาทางออกต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจรายบุคคลต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา และความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง และความต้องการรักษาของผู้ป่วยโรคติดสุรา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลิกสารเสพติดของเยาวชนที่ใช้สารเสพติด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตในตำรวจชั้นประทวน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในครอบครัว เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบความฉลาดทางอารมณ์ กับภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวด้านจิตสังคมและการมองโลกทางบวกกับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวในวัยรุ่น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - การรับรู้ความหมายมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - มาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ