ข่าวการศึกษา


ตารางสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาภาษาอังกฤษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
ตารางสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
ตารางการจัดสอบกลางภาคและการจัดสอบปลายภาค สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลเปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
ตารางสอบกลางภาค + ปลายภาค หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)
ตารางสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ตารางสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ตารางสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ตารางสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ตารางสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตารางสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
Class Schedule for Master of Nursing Science (International Program) 1-2021
Class Schedule for Doctor of Philosophy in Nursing Science (International Program) 1-2021
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (แบบไม่เต็มเวลา)
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (แบบเต็มเวลา)
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (แบบไม่เต็มเวลา)
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (แบบเต็มเวลา)
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (แบบเต็มเวลา)
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (แบบไม่เต็มเวลา)
Class Schedule for Doctor of Philosophy in Nursing Science (International Program) 2-2020
Class Schedule for Master of Nursing Science (International Program) 2-2020
Class Schedule for Doctor of Philosophy in Nursing Science (International Program) 1-2020
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (แบบไม่เต็มเวลา)
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (แบบเต็มเวลา)
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (แบบไม่เต็มเวลา)
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (แบบเต็มเวลา)
Class Schedule for Master of Nursing Science (International Program) 2-2019
Class Schedule for Doctor of Philosophy in Nursing Science (International Program) 2-2019
Class Schedule for Doctor of Philosophy in Nursing Science (International Program) 1-2019
Class Schedule for Master of Nursing Science (International Program) 1-2019
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (แบบไม่เต็มเวลา)
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (แบบเต็มเวลา)
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (แบบเต็มเวลา)
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2561
Class Schedule for Master of Nursing Science (International Program)
Class Schedule for Doctor of Philosophy in Nursing Science (International Program)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)
ขยายเวลาการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 2561 (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2561 (รอบที่ 2)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
เอกสารประกอบการอบรมจริยธรรม/Handouts for Plagiarism & Ethics Training
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางอิงอร ลิ้มวัฒนาถาวรกุล
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางสุบงกช ศรีวันทา
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางสาวบรรจง เจนจัดการ
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนริฌา สายยืด
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางละเอียด ไชยวัฒน์
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสาวิตรี จันทร์กระจ่าง
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางลานทิพย์ พนารินทร์
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางสาวปัทพร แจ้งสันเทียะ
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางศิริญพร บุสหงส์
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางธันยพร บัวเหลือง
ผลการสอบ QE ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการโครงการ “การปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางลัดดาวัล ฟองค์
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางจริญญา บุญรอดรักษ์
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฐชนน ผุยนวล
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางยุพาพรรณ์ มาหา
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางพิมจันร์ ภูแก้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๓) (เพิ่มเติม)
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา Class Schedule for Master of Nursing Science ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๓)
ประกาศเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทสำรอง เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐(รอบ ๒)
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ Ms.Sither Dorji
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ Ms.Sawitree Lakthong
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นาวาตรีหญิงชาลินี เจริญสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) (เพิ่มเติม)
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ Mrs.Neelima Chhetri
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ Mrs. Dechen Wangmo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของนางจุฑาทิพย์ ศักดิ์บุญ
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางสุนันท์ ลี้อิสสรพงษ์
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอัญชนา พันธ์วิไล
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ พันจ่าเอกหญิง ชัชดา หลงพิมาย
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางสาวศริญญา เจริญศิริ
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ Mr.Kinga Orm
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ MR.Zimba Letho
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นายภพธรรม วิชาดี
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางวิวรรณา คล้ายคลึง
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอรพินท์ ขันแข็ง
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ วราภรณ์ ปฏิสังข์
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ ทิพย์นราภรณ์ สังข์ศรีแก้ว
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางบุญช่วย ศิลาหม่อม
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ อชิรญาณ์ มาตเจือ
กำหนดการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ของ นางแสงเดือน อภิรัตนวงศ์
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอุทัยวรรณ สกุลวลีธร
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางสาวกัญญพัชร พงษ์ช้างอยู่
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางสาววราพร เนื่องคำ
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของ นางนุชนาถ โรจนธรรม
ขอให้แจ้งรายชื่อมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ต้องให้การดูแลเป็นกรณีพิเศษ
กำหนดการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ของ Mrs.Irma Nurbaeti
ประกาศรายชืื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางสาวแวนุรตัสนีม ปารามัล
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางธีรนุช ชละเอม
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางสาวสุรีรัตน์ เวียงกมล
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางขวัญชนก ยศคำลือ
การประเมินการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางสาวนลิณี เชยกลิ่นพุฒ
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางสาววิภาวรรณ นวลทอง
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางกนกวรรณ กาญจนนิกร
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางมัณฑนารัตน์ ฐิติกุล
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางภัทร์ภร อยู่สุข
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางฐิติมา แซ่แต้
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางสาวอรนุช อักษรดี
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางสาวนันทิยา พันธ์เกษม
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางสาวธิดา แต่งประกอบ
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางสาวนวลฉวี หวังดี
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ของ นางรุ่งนภา มหิทธิ
แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ของ นางกัญญา นพเกตุ
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ของ นางสุนันท์ เสียงเสนาะ
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ของ นางเปรมฤดี หงษ์สุทธิ
ตารางสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แบบเต็มเวลา ประจำภาคปลาย 2559
ตารางสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา ประจำภาคปลาย 2559
ตารางสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคปลาย 2559
Class Schedule for Master of Nursing Science (International Program) Second semester Academic year 2016
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจิราวรรณ พักน้อย
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ของ นางนภัสกร จันทร์สอน
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางสาวนันท์นภัส เลี้ยงพันธุ์
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางชไมพร บัวพิน
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางสาวอุทุมพร ผึ่งผาย
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางสาววรรณศิริ ประจันโน
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางสุทัศนา ลิขิตกุลธนพร
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางกัลยกร ลักษณะเลขา
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางรุจา แก้วเมืองฝาง
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางสาวพรทิพย์ ไพศาลธรรม
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางกัลยกร ลักษณะเลขา
โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ INTEGRATED THESIS & RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM (iThesis)
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางสาวกาญจนา วันนา
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นางสมรักษ์ ครองยุทธ
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ จ่าเอกกฤศ กุลบุตรดี
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นายชัดเจน กินะชัย
ปฏิทินการสอบปากเปล่างานนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสุตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559
ตารางสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคต้น แบบเต็มเวลา (แผน ก) สำหรับนิสิตรหัส 59 58 และ 57
Class Schedule for Master of Nursing Science (International Program) Second semester Academic year 2016
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคต้น แบบไม่เต็มเวลา (แผน ก) สำหรับนิสิตรหัส 59 และ รหัส 58
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคต้น แบบเต็มเวลา (แผน ก) สำหรับนิสิตรหัส 59 และ 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาการผดุงครรภ์ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ประจำปีการศึกษา 2559
ตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)
การตรวจสอบการคัดลอกงานวรรณกรรมทางวิชาการ ด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2558
การจองชุดครุยมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา-ประจำภาคปลาย-ปีการศึกษา-2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบผู้ช่วย-รุ่นที่7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยลัยบูรพา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ฉบับปรับปรุง 08-08-2558
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2558 (รอบ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2558 (รอบ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา2558(รอบ2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา (รอบ ๒)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา (รอบ ๒)
ตารางสอนและแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทอมต้น ปี 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการบัณฑิตรักถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558
รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการบัณฑิตรักถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (เปิดเรียน 6 มิถุนายน 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)
ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (เปิดเรียน 5 มกราคม 2558)
Class Schedule for Master of Nursing Science (International Program) Regular Open semester 3rd November 2014
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)ฯ รอบที่ 2
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรประกาสนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
ตารางสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เปิดเทอม 13 สิงหาคม 2557
ตารางสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เปิดเทอม 2 มิถุนายน 2557
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6
ประกาศผลคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนโครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการพยาบาลและการจัดการบริการแก่ผู้สูงอายุ ณ Houei institute of aging ประเทศญี่ปุ่น" ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2557