ข่าวกิจกรรม/อบรม/สัมมนา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 17
การประชุมวิชาการ In a Nutshell Series: AN ACADEMIC CONFERENCE ON INNOVATIONS IN LITERATURE REVIEW Mixed Systematic-Realist Review (MSRR) and Nursing Science Updates
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 4
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เรื่อง Stroke Nurse Basic Course
การประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลกับกฎหมายที่ต้องรู้ในยุคดิจิทัล
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด Program of Nursing Specialty in Neonatal Critical Care รุ่น 7
ประชุมวิชาการ From Routine to C8 
การประชุมวิชาการเรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (4 เดือน)
ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิชาการ โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 11
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด Program of Nursing Specialty in Neonatal Critical Care รุ่น 6
ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ 4 
สมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)
ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการประชุมวิชาการ หลักการยศาสตร์ในการทำงาน การประเมินและการดูแลสุขภาพ
ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการประชุมวิชาการ การดูแลสุขภาพวัยทำงานให้ปลอดภัยจากอันตรายของสารเคมี
ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่องบทบาทของพยาบาล แนวทางการดูแล และการให้คำปรึกษา ในการให้บริการทางการแพทย์แม่นยำ
ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “การให้บริการทางการแพทย์แม่นยำ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์และแนวทางในการดูแลผู้ป่วยทางพันธุศาสตร์”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 15
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (4 เดือน) สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน 
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ หลักสูตรต่อยอดสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 1 
“มองมุมใหม่ ดูแลสุขภาพจิตเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล”
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล”
ขอเชิญทุกท่านร่วมการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 3
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยฝ่ายกายเเละในผู้ป่วยจิตเวช: การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาล
โครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน 60 ชั่วโมง
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ : บทบาทของพยาบาล และแนวทางการดูแลและให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 10
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ 3 Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบำบัดที่เน้นการหาทางออก Solution-Focused Therapy
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย Problem solving therapy for decreasing suicidal behavior
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดภาวะซึมเศร้า” (Cognitive Behavior Therapy for decreasing depression)
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา “รับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อพัฒนาโครงสร้างการดูแลแบบองค์รวม ของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๔๐ ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 2
การอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพที่สนใจเข้ารับการอบรม ฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 9
หลักสูตรประกาศนียบัตร พนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพที่สนใจเข้ารับการอบรม ฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 9
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 1
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนาโครงสร้างการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแบบองค์รวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ประกาศผลการเยี่ยมบ้านเพื่อคัดกรองความยากจนและความด้อยโอกาสของผู้สมัครรับทุนโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนาโครงสร้างการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแบบองค์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ 2
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 (รอบที่2)
ประกาศการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการใช้ Microsoft Team
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รับสมัครคัดเลือกผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสเพื่อขอรับทุนเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รับสมัครคัดเลือกผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสเพื่อขอรับทุนเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และหลักการออกแบบข้อสอบทางการพยาบาล
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง: Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing
ขอเชิญประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง ความท้าทายและแนวโน้มภาวะผู้นำทางการพยาบาล Challenges and Trends in Nursing Leadership
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และหลักการออกแบบข้อสอบทางการพยาบาล
ขอเชิญเข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 8
กำหนดการพิธีเปิดโครงการการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3 (รอบ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10
เล่มทำเนียบรุ่น
คณะพยายบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 7
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดูแลออสโตมีและบาดแผลภาคใต้ ครั้งที่ 1
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรือง Nursing Trends and Opportunities in Healthcare Technology
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี Palliative Care in Critical care settings
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลมะเร็ง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนยุค 4.0
เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 12
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเิชญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : รากฐานของชีวิต
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับพยาบาล รุ่นที่ท 13
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 2 ภาษา รุ่นที่ 16
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง บูรณาการสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพปฐมภูมิยุค Thailand 4.0
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16
คณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สสอท.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ก้าวทันโลกยุค ICT: ความราวมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ ชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม CBT in
สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30 เรื่อง Pediatric Nursing Update 2018
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง เคล็ด (ไม่) ลับสำหรับพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพในศตวรรษที่ 21
สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) จัดประชุมวิขาการประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 เรื่อง เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 4.0 เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวไทย "MFM 4.0 for Smart Thai Family"
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9"
ศูนย์บริการพยายบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้ารับการอบรมฯ จำนวน 2 หลักสูตรฯ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Update Wound, Ostomy, and Enterocutaneous fistula Cares
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 3
วิทยาลัยบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีวิชาการระดับชาตและนานาชาติ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 12
สมาคมโรคระบบหายใตและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก จัดประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง Pediatric Respiratory Diseases in Daily Practice
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2561 Theme: CHECK before CHAT in OB-GYN 2018
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พยาบาลเวชปฏิบัติ สร้างสรรค์ ทันสมัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0
กำหนดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้ารับการอบรมฯ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรืองการพยาบาลผุ้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2561
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 เรื่องนวัตกรรมและระบบบริการการพยาบาลใหม่ในยุคดิจิตอล
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมฯ ประจำปี 2561
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Assessment workshop for clinical teachers"
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3
คณะพยายบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่องแนวคิดที่สำคัญทางสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ (Essential Concepts in OB-GYN and Midwifery) ครั้งที่ 6 Theme: การส่งเสริมสุข
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชี เชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่องการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม-นรีเวช
สมาคมนิสิตเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลไทย 4.0 ในระดับชาติและนานาชาติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4
ประกาศราื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย เชิญเข้าร่วมประชุมิวชาการและส่งผลวิจัย
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2561
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2
ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม (Basic and Advance Course in Dementia Care)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2560
ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
ฝ่ายบริการพยาบาล คณแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย "We care IV care"
สภาการพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี 2560
ศูนย์บริการพยายบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมฯ
วิทยาลัยโทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 8
ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการให้แก่พยาบาลวิชาชีพ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะเวลาสุดท้ายแบบประคับประคอง
สภาการพยาบาล ขอเชิญผู้บริหารการศึกษาพยาบาลและอาจารย์พยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "10 International Joint Conference on Occupational Health for Health Workers: Threats to workers"
ศูนย์บริการพยายบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัลและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6 PSU Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0"
ศูนย์บริการพยายบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมฯ
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ
ศูนย์นมแม่แห่งประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ รวมพลักสร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน (Sustaining Breastfeeding Together)
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 4
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิเล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้แบบ Active learning
สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2561
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา
สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ STTP เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง เส้นทางสู่ผู้นำทางการพยาบาลในยุค Thailand 4.0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยายบาล รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด
ประกาศราื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด
การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้ง 2 ประจำปี 2560
เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 3
กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ของ นางนฤมล สุ่นศักดิ์สวัสดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 3
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ Minitab 17 จำนวน License 45 Users
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8
จ้างเหมาบริการเพื่อรับผิชอบในการเปิด-ปิด อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ติดต่อรับ-ส่งหนังสือเอกสารระหว่างคณะฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง สำหรับการประชุม
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาิวทยาลัยบูรพา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นอาจารย์ โครงการต้นกล้าอาจารย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559
เอกสารประกอบการจัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 5
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสู่ติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ. 2559
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลยุค AEC กับความเสี่ยงต่อการฟ้องร้องทางกฎหมาย
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี และนำเสนอผลงานวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งบทคัดย่อ และ/หรือสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Optimizing Healthcare Quality : Teamwork in Education, Research and Practice
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 หัวข้อเรื่อง สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2559
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา และอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำ 2559
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Applied Clinical Statistics Series 2016
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 International Conference on Pharmaceutical Bioinformatics (ICPB 2016)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ขอเชิญส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2559
สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย และ Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Phi Omega Chapter-at Large ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2016
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการจำนวน 5 โครงการฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในประชา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง แนวคิดที่สำคัญทางสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ ครั้งที่ 4
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 เรื่อง การดูแลผู้สูงวัยในทศวรรษหน้า : ประเด็นท้าทายสำหรับพยาบาล
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสอนนักศึกษาระดับปรีคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง ส่งเสริมพัฒนาการอย่าง ให้เด็กไทยเก่งรอบด้าน
ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลแบบผสมผสาน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน ในการดูแลผู้ป่วย โรคอ้วนลงพุง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความทางวิชาการเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมส่งผลงานนวัตกรรมด้านสาธารณสุขในการประชุมระดับนานาชาติ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2559
ศูนย์บริการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้ารับการอบรมฯ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง จำนวน 4 หลักสูตรฯ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ รุ่นที่ 11
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง พลังพยาบาล : การขับเคลื่อนคุณภาพการดูแลด้วยความคุ้มค่าคุ้มทุน (Nurse Power: Leading Change for Care Effective, Cost Effective
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีจะจัดการประช
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่าไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 5
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559
ชมรมพยาบาลไอวีและเคมีบำบัดแห่งประเทศไทย ขอเชิฐเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Patients Safety 2015
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ และส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Issues and Trends and Update in Infection Control Practices
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association jointed with
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Standard Course in Clinical trials 2015
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54
คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2016 (Learn
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติในหัวข้อ The 1 International Conference 2015 on Public Health in Asian (PHA2015)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ขอเชิญพยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 เรื่อง 4H : คุณค่าแห่งการดูแล
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference Stem Cells: Development & Management
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเขิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผงานวิจัย อย่างไรให้ได้ตีพิมพ์
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลกับความท้ายทายในการป้องกันและจัดการกับโรคเรื้อรัง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Systematic Review และ Meta-analtsis
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญผู้บริหารสมัครเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารภาครัฐ (Smart Govemment) โครงการ ACSG ร่วมกับ TUV SUD สาธารณรัฐเยอรมันนี (Join Program)
สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
ศูนย์วิจัยกิตกรรมเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิต ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2558
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการงานสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 12 ระดัยชาติและนานาชาติ
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2558
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ปีงบประมาณ 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่อง Burmal Myanmar in Transition : Connectivity, Changes and Challenges
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง ชุมชนปลอดภัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วใอบรม การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 12
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาไทย เพื่ออนาคต
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Coaching And mentoring roles of Medical teachers
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ ASEAN University Presidents Talk on Higher Education in 21 Century : ASEAN Community Universities towords 2025
ศูนย์จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเขิญส่งบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7 เรื่อง จิตตปัญญาศึกษา ... สู่ชีวิตที่ดีงาม
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสู่งานวิจัย (R2R)
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เชิญเข้าเสนอผลงานและ/ หรือ ร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โครงการสนับสนุนการพัฒนาประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 8
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะวิเทศศึักษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Business Managemant Social
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองพญาไทร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลพญาไท 1 กำหนดจัดอบรมวิชาการการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองพญาไท โรงพยาบาลพญาไท 1 กำหนดจัดอบรม Basic Stroke and Stroke Nursing Care
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี Engagement Thailand Annual Confreence
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา Ambassador Talk
ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติครั้งที่ 4
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Medical Rehabilitation and Prevention of Blindness (ICRPB 2015)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดงานเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อนแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกสู่การปฏิบัติ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย (The Sixth Pacific-Rim Conference on Education)
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ศูนย์วิจัยและบริการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ กำหนดจัดประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เชิญเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอเชิิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่สากล
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 : จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Redesigning the Landscape Of Southeast Asia
ศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดอบรมระยะสั้น และ Workshop
สมาคมปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) กำหนดจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการอบรมฯ
วิทยาลัยกองทัพบก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง พยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดทันยุค
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ปี 2558
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ปี 2558
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ปี 2558
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 1
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35
มหาวิทยาลุัยราชภัฎอุดรธานี กำหนดจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กำหนดจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ครั้งที่ 3
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในศตวรรณที่ 21 : มุมมองอนาคต และการจัดการเชิงระบบ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดอบรมหลักสูตรพิธีกรและพิธีการ สำหรับส่วนราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่น
สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย และไฟโอเมกา กำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่อง Contributions of Nursing Graduate Studies to Health Policy and Reseach
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 11 From Local Wisdom to Global Recognition for the 150 Anniversary of Maha Sarakham Province
ชทรมพยาบาลผ่าตัดศิริราช ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผุ้ป่วยในห้องพักฟื้น
มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระบบสาธารณสุข (1 Health Care Management Review HR for Health Care Professional)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ International Society of Pharmacoepidemiology (ISPE) จัดประชุมวิชาการ เรื่อง The ISPE 9 Asian Conference on Pharmacoepidemiology
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 12
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ Applied Clinical Statistics Series 2015
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 21 เวชศาสตร์ฉุกเฉินซับซ้อน Complicated Emergency Mediaine
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการทางการพยาบาลเชิงบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายสำหรับผู้ป่วยเรื้องรังในชุมชน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางคลินิก การให้คำปรึกษาในงานเทคนิคการแพทย์และห้องปฏิบัติการ เรื่อง Case studies in Infections disease ครั้งที่ 6
สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย (The Society for Free Radical Research-Thai, SFRR-Thai) ชมรมพันธุพิษวิทยาแห่งประเทศไทย (TEMs) iร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ราชมงคลกรุงเทพ 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโนลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมระดมสมอง วิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยเพื่อการควบคุม ป้องกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Writing Academic Paper for International Publication
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 2015 GRAD. RESEARCH CONFERENCE@ DPU
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปั 2558
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 เรื่อง ความหลากหลายทางสุขภาพ
ด้วยสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ Sigma Theta Tau International Honor Society-Phi Omega-at Large ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Contributios of Nursing Graduate Studies to Health Policy and Research
สมาคมบริหารการพยาบาล เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้นำทางการพยาบาลกับการเคลื่อนผลิตภาพในงาน
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama Re-union 2015 : What Infection Control Nurses Need to Know
สมาคมพยาบาลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Infusion Nursing Care: Basic to Excellence
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลพลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการดูแล
ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางและระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข
ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลสู่สังคมในศตวรรณที่ 21
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ แจ้งขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการและ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓๕ ในหัวข้อ การบรูณาการ งานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย ก้าวสู่ประชาคมอ
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ขอเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเขิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้ง 9
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558
ชมรมพยาบาลเบาหวานแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อยู่กับโรคเบาหวานให้ปลอดภัยจากโรคแทรกซ้อน
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมในประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎวิจัยครั้งที่ 3
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 จังหวัดเชียงราย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างเสริมสมรรถนะการพยาบาลมิติจิตวิญญาณในการดูแลผู้ที่เผชิญกับความตาย