กิจกรรมคณะฯ ทั้งหมด :

โครงการ “Happy Study Life@Graduates FON-BUU”

     งานบริการการศึกษา (บ

รายละเอียด

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ”: บทบาทของพยาบาล

        คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด

READY for Better Future : คำแถลงนโยบาย และการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565-2568

            คณะพยาบาลศา

รายละเอียด

โครงการพัฒนา Faculty of Nursing BUU Management information system (FONMIS) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศขององค์กร

            คณะพยาบาลศาส

รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงานประชุมผู้บริหารสถาบัน เรื่อง แนวทางในการขับเคลื่อนการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกยาสูบ เข้าสู่การปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)

         เมื่อวันที่ 2 พ

รายละเอียด

การประชุมร่วมกับสำนักอนามัยผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

          เมื่อวันที่ 1 พ

รายละเอียด

การเจรจาพูดคุยเพื่อสานต่อ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงพยาบาลศิครินทร์

          เมื่อวันที่ 31 ต

รายละเอียด

เส้นทางสู่ฝัน "นางฟ้าใจดี ในชุดสีขาว"

รายละเอียด

วันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 13 ปี

          เมื่อวันพุธที่

รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธี วางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

       เมื่อเวลา 06.00 น. วัน

รายละเอียด

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โรงพยาบาลชลบุรีปี 2565

       เมื่อวันศุกร์ที่

รายละเอียด

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ (21 ตุลาคม)

          เมื่อวันพฤหัส

รายละเอียด

การประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงการประเมินพฤติกรรม การปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

           เมื่อวันพุธ

รายละเอียด

อธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก ม.ราชภัฏธนบุรี

           เมื่อวันที่

รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา จัดประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการ ในการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัย ในสถานประกอบการ

        เมื่อวันที่ 12 ตุล

รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมงาน วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี

        เมื่อวันที่ 11 ตุลา

รายละเอียด

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา นำทีมประชุมร่วมกับผู้แทนจากบริษัท ดาวเฮือง กรุ๊ป จำกัด เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ณ สปป.ลาว

        เมื่อวันที่ 11 ตุล

รายละเอียด

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา มอบของรางวัลเพื่อเเสดงความยินดีกับน้องเทรนเนอร์ ชนะเลิศอันดับ 1 ในงานแข่งขันจักรยานทรงตัว

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหา

รายละเอียด

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมงานทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครบรอบ 50 ปี


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงานประชุมวิชาการ International Conference:

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทย

รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ต้อนรับ ดร.อภิชาต ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา และประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒ

           เมื่อวันที่

รายละเอียด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติต้อนรับ นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการ รพ.บ้านแพ้ว และคณะผู้บริหารฯ และนำการประชุมเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

           เมื่อวันที่

รายละเอียด

วันคล้ายวันสถาปนาคณะดนตรีและการแสดง ครบรอบ 9 ปี

รายละเอียด

ปฐมนิเทศผู้เข้ารีบการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 1


รายละเอียด

การฟื้นฟูศักยภาพพยาบาลการสอนภาคปฏิบัติเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง


รายละเอียด

ต้อนรับและพูดคุยกับ ผอ.รพ.มะเร็งชลบุรี และทีมพยาบาล


รายละเอียด

มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ 2563 แก่สมาชิกหมู่บ้านสแกนดิเนเวียน


รายละเอียด

การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ ๕

รายละเอียด

การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนิสิตระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา กับ School of Nursing, Dali University, P.R. China


รายละเอียด

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เดินทางเจรจาความร่วมมือ ณ Aalesund University College ประเทศนอร์เวย์


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมแสดงความยินดีกับ รพ.สมิติเวช ชลบุรี ครบรอบ ๑ ปี


รายละเอียด

“แนวปฏิบัติการเจาะเลือดการให้สารน้ำ ทางหลอดเลือดดำ และการดูแล”


รายละเอียด

พิธีมอบแถบหมวก - เข็ม แก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


รายละเอียด

พิธีมอบหมวกและเข็มนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ๒ รุ่นที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


รายละเอียด

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลจาก Thomas More, Belgium


รายละเอียด

“พิธีปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘”


รายละเอียด

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลจาก จาก Aalesund University College Faculty of Health Sciences ประเทศนอร์เวย์


รายละเอียด

บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒๕


รายละเอียด

“นัดพบแหล่งงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘”


รายละเอียด

การแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯ


รายละเอียด

การแสดงความยินดีแด่บัณฑิต และมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


รายละเอียด

งานแสดงความยินดีแด่ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


รายละเอียด

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำทีม รดน้ำขอพร ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รดน้ำขอพร รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ และป้าสนุ่น ฤกษ์จารี เนื่องในวันสงกรานต์


รายละเอียด

“สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์”


รายละเอียด

“ทำบุญคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา"


รายละเอียด

นักศึกษาพยาบาลจาก Thomas More, Belgium ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา


รายละเอียด

“การเตรียมความพร้อมสำหรับการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT-QA) และเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ต้อนรับ ผู้บริหารจากWenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน


รายละเอียด

นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ตกแต่งสีภาพผนังตึก ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการฯ คณะพยาบาลศาสตร์


รายละเอียด

นักศึกษาพยาบาลจากประเทศนอร์เวย์ ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ต้อนรับคณะคณาจารย์ จากประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย


รายละเอียด

อาจารย์และนิสิตจาก Niigata Seiryo University, Japan ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา


รายละเอียด

คณบดี และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ขึ้นรับประกาศเกียรติคุณ จากรักษาการแทนอธิการบดี


รายละเอียด

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา Scandinavian Village ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี


รายละเอียด

นิสิตจาก Nam Dinh university of nursing, ประเทศเวียดนาม ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา รับการตรวจเยี่ยมขอรับรองสถาบัน การศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๙


รายละเอียด

พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมระยะสั้น "ศาสตร์และศิลป์ของการสอนทางการพยาบาลในคลีนิก" รุ่นที่ ๖


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ณ โรงพยาบาลชลบุรี


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ แก่ รศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาต และคุณวนิดา ชูเกียรติชัย


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ แก่ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ อดีตอธิการบดี ม.บูรพา และป้าสนุ่น ฤกษ์จารี ผู้มีอุปการคุณ แก่คณะพยาบาลศาสตร์


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมงานทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ


รายละเอียด

การอบรมระยะสั้น


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมงานทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


รายละเอียด

นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ชนะเลิศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดกิจกรรม “BUU Bangsaen Beach Mini Half Marathon 2016”


รายละเอียด

อำลาปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘


รายละเอียด

กิจกรรมฉลองวันคล้ายวันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ ๓๓ ปี


รายละเอียด

คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก


รายละเอียด

การพัฒนาการเรียนการสอนด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๑ (Developing a Gerontological Nursing Teaching Module; the Frist Batch)


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงาน “๕ ธันวามหาราช”


รายละเอียด

ศูนย์วิจัยฯ และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ


รายละเอียด

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลจาก ThaiGo - Finnish - Thai network ประเทศฟินแลนด์


รายละเอียด

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "พัชรบูรพา ๒๕๕๘"


รายละเอียด

ศูนย์วิจัยฯ และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา จัดกิจกรรมลอยกระทง


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพาต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Aalesund University College, Norway


รายละเอียด

พิธีมอบเกียรติบัตร แก่อาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล จาก School of Nursing, Dali University, P.R. China


รายละเอียด

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้สำเร็จโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์


รายละเอียด

การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จาก ThaiGO - Finnish - Thai network ประเทศฟินแลนด์


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก School of Nursing, Dali University


รายละเอียด

การแสดงความยินดีแก่นิสิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ กับ Wenzhou Medical University ประเทศจีน


รายละเอียด

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ พระที่นั่งฯ จักรีมหาปราสาท


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลชลบุรี


รายละเอียด

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิด คุณวนิดา ชูเกียรติชัย


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


รายละเอียด

การมอบเข็มและปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๖


รายละเอียด

คณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันสมทบ


รายละเอียด

การเรียนรู้ยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ภาคตะวันออก


รายละเอียด

ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๗


รายละเอียด

การประชุมโครงการการวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการดูแล แบบประคับประครองอย่างต่อเนื่องจากสถานพยาบาล สู่บ้านในบริบทภาคตะวันออก


รายละเอียด

พิธีมอบมอบเกียรติบัตรแก่คณะคณาจารย์จาก HHRDP และกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บุรพา ร่วมงาน "เกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๘"


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมวางพวงมาลา เนื่องใน "วันมหิดล" ณ รพ.ชลบุรี


รายละเอียด

การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนพยาบาลสำหรับคณาจารย์จาก ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รุ่นที่ ๓


รายละเอียด

"สัมมนาคณาจารย์และบุคลากรเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สู่การปฏิบัติ"


รายละเอียด

"การจัดทำข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ


รายละเอียด

บรรยายพิเศษ "Trends and issues in gerontological nursing research in Thailand and the USA"


รายละเอียด

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมระยะสั้น "ศาสตร์และศิลป์ของการสอนทางการพยาบาลในคลินิก" รุ่นที่ ๕


รายละเอียด

ราตรีแห่งเกียรติภูมิ อันงดงาม โรงพยาบาลชลบุรี


รายละเอียด

ร้อยใจผูกพันธ์ รักมั่น....ศรัทธา ๒๕๕๘


รายละเอียด

โครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗”


รายละเอียด

พิธีไหว้ครูและถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


รายละเอียด

พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ “การแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา กับ School of Nursing, Wenzhou Medical College, P.R. China”


รายละเอียด

คณาจารย์ และนิสิต ร่วมงาน วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ครบรอบ ๑๑๓ ปี


รายละเอียด

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ การศึกษาดูงานการจัดการเรียน การสอนพยาบาลสำหรับคณาจารย์ จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รุ่นที่ ๒


รายละเอียด

การอบรมระยะสั้น “ศาสตร์และศิลป์ของการสอนทางการพยาบาลในคลินิก” รุ่นที่ ๕


รายละเอียด

การศึกษาดูงานการจัดการเรียน การสอนพยาบาลสำหรับคณาจารย์ จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รุ่นที่ ๒


รายละเอียด

Friendship Party Saku and Burapha University


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพฯ


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส เปิดโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี


รายละเอียด

โครงการ แลกเปลี่ยนอาจารย์พยาบาลจากประเทศจีน


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา "๑๒ สิงหามหาราชินี"


รายละเอียด

งานวันแม่ ศูนย์วิจัยฯ และพัฒนาเด็กเล็กฯ


รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการปฐมภูมิ"


รายละเอียด

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


รายละเอียด

ปฐมนิเทศนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


รายละเอียด

ครอบครัวสัมพันธ์: วันนัดพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


รายละเอียด

โครงการ "เยาวชนช่วยชีวิตสมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้ ครั้งที่ ๑๔"


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมการประชุมวิชาการ Contributions of Nursing Graduate Studies to Health Policy and Research


รายละเอียด

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์


รายละเอียด

โครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)


รายละเอียด

การพัฒนาผู้นำนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์


รายละเอียด

การสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์


รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาล


รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุรินทร์ ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา


รายละเอียด

"การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณาจารย์และบุคลากร" ครั้งที่ ๓


รายละเอียด

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙"


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา


รายละเอียด

แสดงความยินดี...."นิสิตนานาชาติ สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๕๗"


รายละเอียด

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: พื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒


รายละเอียด

"การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณาจารย์และบุคลากร"


รายละเอียด

"การวิจัยขั้นสูงในเด็กและผู้สูงอายุ"


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา


รายละเอียด

พิธีมอบหมวกและเข็ม แก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๑


รายละเอียด

พิธีมอบแถบหมวก - เข็ม แก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๒๙


รายละเอียด

คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา


รายละเอียด

ปัจฉิมนิเทศ นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๒๙


รายละเอียด

การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา กับ Pham Ngoc Thach University of Medicine, Vietnam


รายละเอียด

โครงการอบรมวิชาการ "ความรู้เบื้องต้นทางเวชศาสตร์ใต้น้ำ และความดันบรรยากาศสูงสำหรับพยาบาล"


รายละเอียด

ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา


รายละเอียด

การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่ความเป็นสากล


รายละเอียด

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัล พยาบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘


รายละเอียด

คณบดี คณาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมรดน้ำ ขอพร ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ


รายละเอียด

โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


รายละเอียด

โครงการบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒๔


รายละเอียด

นัดพบแหล่งงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


รายละเอียด

คณบดี อาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ รดน้ำ ขอพร คุณป้าสนุ่น ฤกษ์จารี


รายละเอียด

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมระยะสั้น “ศาสตร์และศิลป์ของการสอนทางการพยาบาลในคลินิก” รุ่นที่ ๔


รายละเอียด

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมรดน้ำ ขอพร คุณวนิดา ชูเกียรติชัย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมรดน้ำ ขอพร รศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย


รายละเอียด

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘


รายละเอียด

โครงการ "ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา"


รายละเอียด

MOU Signing Ceremony Between Faculty of Nursing, Burapha University and Nam Dinh University, Vietnam


รายละเอียด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา กับ Nam Dinh University of Nursing, ประเทศเวียดนาม


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ กทม.


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Niigata Seiryo University, Japan


รายละเอียด

ภูมิปัญญาไทยเพื่อการผ่อนคลายความเครียด ครั้งที่ 13


รายละเอียด

แนวทางการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และดุษฏีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ"


รายละเอียด

การแสดงความยินดีแด่บัณฑิต มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะพยาาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖


รายละเอียด

ตัวแทนจากหมู่บ้านสแกนดิเนเวียน สัมภาษณ์ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต


รายละเอียด

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร


รายละเอียด

การพัฒนาข้อสอบเพื่อวัดความรู้รวบยอดของนักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


รายละเอียด

"การส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ในการทำวิจัย" ครั้งที่ 2


รายละเอียด

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


รายละเอียด

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ


รายละเอียด

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ คว้ารางวัล Miss Star Sport 2015


รายละเอียด

รายการ "สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง" เข้าสัมภาษณ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ขอแสดงความยินดีกับ คุณเปรียญ เมฆประดับ ผู้ฝึกสอนทีมเปตองชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตฯ


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มศว.


รายละเอียด

คณบดีพบประชาคม


รายละเอียด

คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับประทานหนังสืออนุมัติฯ จากพระองค์เจ้าโสมสวลี


รายละเอียด

การส่งเสริมศักยภาพ คณาจารย์ในการทำวิจัย


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ รศ. ดร.สายหยุด นิยมวิภาต


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณวนิดา ชูเกียรติชัย


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ รศ. เชาวน์ มณีวงษ์ นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ และป้าสนุ่น ฤกษ์จารี


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลชลบุรี


รายละเอียด

ตัวแทนหมู่บ้านสแกนดิเนเวียน มอบ Laptop แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา


รายละเอียด

แคแสดรวมช่อ ประจำปี ๒๕๕๗


รายละเอียด

พยาบาลยุค AEC: Competency & performance


รายละเอียด

ร.ร. แก่งหางแมวพิทยาคาร จ.จันทบุรี ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา


รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม ม.บุรพา มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา


รายละเอียด

งานฉลองวันคล้ายวันเกิด ท่านสนธยา คุณปลื้ม


รายละเอียด

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ นำเสนองานนวัตกรรม ณ งานประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก


รายละเอียด

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงาน วันเซนต์ลูเซีย


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Nursing Innovation: A Key to Promote the Humanized Health in ASEAN Economic Community (AEC) Era” ประเทศเวียดนาม


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๕ ธันวามหาราช”


รายละเอียด

ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก จัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ”


รายละเอียด

พิธีมอบเกียรติบัตร “การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จาก Raseko, Raisio Region Education and Training Consortium ประเทศฟินแลนด์”


รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา - มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยฯ พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา


รายละเอียด

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ พบผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาณ หมู่บ้านสแกนดิเนเวีย


รายละเอียด

กิจกรรม Friendship Party


รายละเอียด

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประเทศเวียดนาม เยี่ยมชม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา


รายละเอียด

การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จาก Raseko, Raisio Region Education and Training Consortium ประเทศฟินแลนด์


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา และเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารจากเทศบาลเมือง Saku และคณะผู้บริหารจาก Saku University ประเทศญี่ปุ่น


รายละเอียด

ผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพาร่วมงานฉลองครบรอบ ๓๕ ปี Haiphong University of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา


รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: พื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑


รายละเอียด

โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


รายละเอียด

โครงการประชุมวิชาการและเปิดตัวโครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภาคตะวันออก


รายละเอียด

คณะผู้บริหารจาก Pham Ngoc Thach University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม เข้าพบผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา


รายละเอียด

ผู้บริหาร ม.บูรพา คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด คุณวนิดา ชูเกียรติชัย


รายละเอียด

พิธีมอบเกียรติบัตร “การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ School of Nursing, Dali University, P.R. China”รายละเอียด

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในและภายนอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


รายละเอียด

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพยาบาลแห่งชาติ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)


รายละเอียด

โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


รายละเอียด

“การคัดลอกงานวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism)” โดย Professor Marcia Van Riper


รายละเอียด

ต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาจาก Raision Region Education and Training Consortium ประเทศฟินแลนด์

  เมื่

รายละเอียด

การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ School of Nursing, Dali University, P.R. China ปี ๒๕๕๗

คณะครูและนักเรียน ร.ร.ทุ่งขนานวิทยา จ.จันทบุรี ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมการประชุม “เวทีนโยบายเพื่อขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ”


รายละเอียด

รศ. ดร. วรรณี เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รับโล่รางวัลจากองคมนตรี


รายละเอียด

“การเขียนแผนการสอนรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ”


รายละเอียด

โครงการ “การศึกษาดูงาน ณ Wenzhou Medical College, School of Nursing ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน”


รายละเอียด

สายสัมพันธ์.....วันขอบคุณ..... ประจำปี ๒๕๕๗


รายละเอียด

เปิดสถาบันพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภาคตะวันออก


รายละเอียด

ผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ร่วมงาน “เกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗”


รายละเอียด

การปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงาน “วันมหิดล” ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลชลบุรี


รายละเอียด

“การจัดทำข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการ และพนักงาน”


รายละเอียด

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทนักวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๕๗


รายละเอียด

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมระยะสั้น “ศาสตร์และศิลป์ของการสอนทางการพยาบาลในคลินิก” รุ่นที่ ๓


รายละเอียด

พิธีไหว้ครูและถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


รายละเอียด

การต้อนรับผู้บริหารจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


รายละเอียด

การต้อนรับผู้บริหารและนิสิตพยาบาลจาก Pham Ngoc Thach University of Medicine สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


รายละเอียด

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงาน วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ครบรอบ ๑๑๒ ปี


รายละเอียด

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำทีมบริหารคณะฯ เข้าพบ นายกสภาการพยาบาล


รายละเอียด

ทีมผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล


รายละเอียด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการพยาบาลและการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ ณ Houei instittute of aging ประเทศญี่ปุ่น


รายละเอียด

คณาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์คนใหม่


รายละเอียด

การอบรมระยะสั้น “ศาสตร์และศิลป์ของการสอนทางการพยาบาลในคลินิก” รุ่นที่ ๓


รายละเอียด

รองศาสตราจารย์ ดร. นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล ในวันเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


รายละเอียด